myPOS блог Продуктови Новини

Общи условия на кампанията myPOS Glass

Общи условия на кампания Campaign General Terms
MasterCard плащания с myPOS myPOS MasterCard payments
ДЕФИНИЦИИ: Definitions:
„Игра“: Кампания, която се провежда от Организатора за Периода на Играта съгласно настоящите Общи условия. “Game” means a campaign, that is managed by the Organizer, for the Game Period, in accordance with the present General Terms
myPOS Glassе софтуерно решение, което позволява смарт телефона на търговеца да функционира като ПОС терминал. С myPOS Glass търговецът приема картови плащания от крайни потребители директно чрез своя смарт телефон без необходимостта да ползва отделно устройство за ПОС терминал. “myPOS Glass” is a software solution that allows the merchant ‘s smartphone to function as a POS terminal. With myPOS Glass, the merchant accepts card payments from end users directly through his smart phone without the need to use a separate device for a POS terminal.
„Участник“ е Търговец, успешно регистриран за myPOS Услугата, който в допълнение  отговаря на всички следващи условия: “Participant” means a Merchant, who is successfully registered for myPOS Service and conforms to all of the below:
Да е свалил и активирал мобилното приложение myPOS Glass. Всички нови Търговци трябва да отворят myPOS сметка, за да се включат в настоящата Игра. 1. The Merchant must have the myPOS Glass app downloaded and activated.
Не е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото на получаване на Награда на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника; 2. The Merchant is not a member or shareholder or works under an employment relationship or on the basis of another contract with the Organizer or any Related Party within the meaning given in the LPOS, or is engaged in an activity related to the realization, provision and administration of the campaign. In the event of such incompatibility with this requirement, the Organizer shall cease such person’s right to participate until the incompatibility of the Participant is proven non – existent
Пребивава постоянно в страна от Европейската Икономическа зона. 3. The Merchant is established in a member-state of the EEA.
„Период на Играта” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Играта в съответствие с настоящите Общи Условия. “Game Period” means the time frame, during which the Participants can participate in the Game in accordance with the current General Terms and Conditions.
Настоящите Общи условия уреждат правилата, съгласно които се  организира Кампания за промотиране на безкасови картови плащания с Mastercard и Maestro  през myPOS  Glass услугата в България. Кампанията се осъществява със съдействието на MasterCard. The current General Terms and Conditions establish the rules in accordance to which the Promoting Campaign for cashless payments with Mastercard and Maestro via the myPOS Glass Service is conducted in Bulgaria. The Game is carried out with the support of MasterCard.
Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на myPOS. The General Terms and Conditions are prepared in accordance with the requirements of the Bulgarian legislation and are published on the myPOS website.
С присъединяването си към Играта, Участниците се обвързват с настоящите Общи Условия и се съгласяват да съблюдават последните. By participating in the Game the Participants are bound by the present General Terms and agree to comply with the latter.
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА GAME ORGANIZER
Организатор на играта е дружеството Майпос АД, ЕИК 205050564 със седалище и адрес на управление област Варна, община Варна, гр. Варна 9023, район Младост, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1 („Организатор“). The Organizer of the campaign is myPOS AD, registered in the Commercial Register, with UIC 205050564, registered and head office: Bulgaria, Varna, Business Park Varna B1 (“Organizer”).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА GAME PERIOD
Играта е с продължителност от 3 (три) календарни месеца. The Game shall be in effect for three calendar months.
Играта стартира в 00:00 (UTC+2) часа на 15.09.2022 и приключва в 23:59 (UTC+2)  часа на 15.12.2022 г. The Game shall start at 00:00 (UTC+2)  on the 15.09.2022 until 23:59 (UTC+2),  on the 15.12.2022.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА TERMS FOR PATICIPATION
Всяко лице, което отговаря на дефиницията на „Участник“ и за което не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Игра на Организатора. Each person/entity, which adheres to the definition of a “Participant” and is not barred for any other legal reason from participation in this Game, is able to participate in the latter.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА GAME MECHANISM
5 (петима) от Участниците ще бъдат избрани за Победители посредством томбола. Томболата ще се проведе след края на Периода на играта. 5 (five) Participants will be chosen for Winners through a random draw. The draw will take place after the end of the Game Period.
За да има шанс да спечели Награда чрез томболата, Участникът трябва да е свалил и активирал мобилното приложение myPOS Glass.  In order to have a chance to win a Prize through the lottary, the Participant needs to have the myPOS Glass mobile app downloaded and activated. All new Merchants need to open a myPOS account in order to participate in the Game.
В случай че отговаря на изискванията,  Търговецът се включва автоматично за теглене в томболата. Търговецът може да изрази своето желание да не участва в Играта като отправи такова изявление към marketing@mypos.com. In case the requirements are met, the Merchant is automatically included for a draw in the lottery. Any Merchant, that does not wish to participate in the Game can send us their preference to marketing@mypos.com.
НАГРАДИ И ПОБЕДИТЕЛИ PRIZES AND WINNERS
Всеки от Участниците ще има шанс да спечели виртуална гифт карта (e-GiftCard Mastercard) на стойност 500лв. The Participants shall each have the chance to win a virtual gift card (e-GiftCard Mastercard) of 500 BGN.
The e-GiftCard Mastercard е предназначена единствено за онлайн плащания. The e-GiftCard Mastercard is made for online payments only.
В рамките на 2 (две) седмици след  последния ден от продължителността на играта, Организаторът ще изтегли името на петима Участници, които ще спечелят награда, използвайки автоматизиран софтуер RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-name-picker.php). Within a period of 2 (two) weeks after the last day of the Campaign, the Organizer shall pick the names of five Participants who shall win the prize, using an automatic software RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-name-picker.php).
Организаторът ще изтегли и петима  Участника като резерви, в случай че първият изтеглен Победител не потвърди желанието си да получи наградата в предвидения срок. The Organizer shall also pick five Participants as reserves, in case the primary Winner does not come forward to receive its prize.
Избраните за Победители Участници ще бъдат информирани чрез представените от тях данни за контакт при регистрирането си за myPOS услугата в рамките на 1 (една) седмица от изтеглянето на жребия. The Participants picked as Winners shall be notified via their contact data, submitted during the registration process for the myPOS service no later than 1 (one) week after the pick.
Победителите ще получат наградите си на посочен от тях имейл адрес в срок от две седмици от потвърждението по т. 6.1. The Winners shall receive their prizes within two weeks of the confirmation set out in pt. 6.1., on their email address.
СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАГРАДАТА TERM FOR ACCEPTING PRIZE
Участникът разполага с 1 (една) седмица от уведомяването за спечелването на Наградата, за да потвърди желанието си да я получи и имейл адреса, на който желае да му бъде изпратена. The Participant shall have 1 (one) week as of the notification to him/her for the winning of the prize to confirm his/her wish to receive it and to provide a valid email address to which he/she wants it sent to.
Ако Организаторът не успее да се свърже с Участник, който е изтеглен като Победител, в рамките на 1 (една) седмица от първия опит за контакт с него, то той ще отпадне, а наградата ще бъде предложена на един от Участниците, изтеглени като резерва, като ще се започне от този, който е бил изтеглен първи. , within a period of 1 (one) week as of the first attempt to contact, such Participant shall be disqualified and the prize shall be offered to one of the reserve winners, starting from the first one drawn.
За новия Победител важи правилото на т. 6.2. – при невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на 1 (една) седмица, наградата преминава при следващия участник, изтеглен като резерва. Ако в предвидения срок, Организаторът не успее да се свърже с нито един от изтеглените Участници, съответно те откажат да приемат наградата, то задължението му за раздаване на награди отпада. . The new Winner is subject to the rules in art. 6.2 – in case it’s not possible to contact him/her in a period of 1 (one) week, the prize shall be offered to the next Participant, picked as a reserve. If in the abomination term, the Organizer does not succeed in contacting any of the picked Participants, or in the event that they refuse to accept the offered Prize, the Organizer shall be released from his obligation to giveaway  the prize .
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: PERSONAL DATA
Всички лични данни съгласно настоящите Общи условия, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), както и на цялото приложимо национално законодателство. Подробна информация за целите на обработване, за основанието, за периода, за който се съхраняват, за правата на субекта на лични данни във връзка с обработване на личните данни, както и начина по който ще се използват, данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни, както всяка друга информация, която Общият регламент може да изиска да бъде представена на субекта на личните данни, е достъпна в Политика за поверителност за промоционални кампании на myPOS, в които участниците са се съгласили при регистриране за myPOS Услугата. The Organizer shall process the personal data in accordance with Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (“General Data Protection Regulation”), as well as any applicable national legislation. Detailed information on the purposes and legal basis for the processing of personal data; the categories of recipients of personal data; the period for which the personal data shall be stored; the rights of data subjects in relation to the processing of their personal data by the Organizer as well as information on how they can be exercised; contact details of the Data Protection Officer, and any other information which is required to be provided in accordance with the General Data Protection Regulation to the data subjects is contained in the Privacy Notice for myPOS Promotional Campaigns
ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА
Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Играта на уебсайта myPOS.com The current General Terms and Conditions shall be made public and available throughout the Game Period on the Organizer’s website at myPOS.com.
ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА LOSS OF RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GAME
9.1.   Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра. Any Participant who fails to meet any of the requirements, expressed in the definition of “Participant”, shall lose the right to participate in this Game.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА TERMINATION OF THE GAME
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел 8 „Публичност на Играта“, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. The Organizer has the irrevocable right to terminate the Game at any time, by declaring this in accordance with Section 8 Publicity, in the event of circumstances beyond his control which hinder the Game’s further performance and cannot be eliminated by the Organizer.
Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към Участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Играта и т.н. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите Условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.  The Organizer has the irrevocable right to terminate the Game at any time without notice to the Participants if he finds abuse or gross violation of the rules, in case of force majeure or for other objective reasons, including but not limited to material losses, an order of the competent state authorities for the suspension of the Game, and others. In the event of misuse, negligence, or violation of the General Terms by a Participant, the Organizer has the right to disqualify him
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ FINAL PROVISIONS
Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Игра, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел 8 „Публичност на Играта“. The Organizer reserves the right, at his sole discretion, to amend and supplement the terms and conditions of this Game, and any changes shall be made public and available to all participants and users in accordance with Section 8 Publicity.
Всяка една промяна на сроковете на Играта, ще бъде надлежно публикувана на официалния уебсайт myPOS.com. Any change in the terms of the Game Period shall be duly published on the official website myPOS.com  
За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство. For the cases not settled by the current General Terms and Conditions the provisions of Bulgarian law shall apply. Any dispute, contradiction or claim arising out of or relating to the performance, interpretation, application or termination of the General Terms and Conditions shall be governed by the parties through mutual concessions. If the parties fail to settle their relations out of court, the relevant Bulgarian court is competent to resolve the dispute, in accordance with the Bulgarian legislation.

Подобни статии

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките