myPOS блог Продуктови Новини

Общи Условия за Кампанията myPOS Online Mastercard Promotion

myPOS Online Mastercard Promotion

„Игра“ означава кампания, която Организаторът провежда за Периода на Кампанията, в съответствие с настоящите Общи условия

„Организатор“ е дружеството „Майпос Сървисиз“ ООД, ЕИК: 204713889, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Бизнес Парк Варна № Б1.

„Участник“ е Търговец, клиент на Майпос, който отговаря на следните изисквания:

1. Търговецът е създал myPOS Online магазин;

2. Не е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на кампанията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на кампанията преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.

3. Търговецът е установен на територията на България.

„Период на Кампанията” означава времевият период, през който Участниците ще могат да участват в Кампанията в съответствие с настоящите Общи Условия. (часова зона UTC+ 2)

Настоящите Общи условия определят начините и провеждането на Кампанията и уреждат взаимоотношенията на Организатора и участниците.

Общите условия са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и сa публикувани на уебсайта на Организатора.

С участието си в Кампанията Участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, описани по-долу.

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1 Организатор на кампанията е „Майпос Сървисиз“ ООД, ЕИК 204713889, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Бизнес Парка Варна № Б1

2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

2.1 Кампанията е с продължителност два календарни месеца.

2.2 Кампанията започва в 00:00 ч. на 01.11.2021 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 31.01.2022 г., включително. В горепосочения период, всеки Търговец, клиент на Майпос, който е създал myPOS Online магазин в съответствие с настоящите условия, ще има възможността да спечели една от наградите.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1 Всеки търговец, който отговаря на дефиницията за „Участник“ и за когото не е налице друго законово ограничение за участие, може да участва в настоящата Кампания на Организатора

4. СЪЩНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1 В случай че Търговецът е създал myPOS Online магазин в периода на Играта и е публикувал в рамките на същия период поне 1 (един) продукт и/или услуга, които възнамерява да продава на крайни клиенти като част от своята законна дейност, Търговецът автоматично се включва в кръга от Участници. Участниците се избират на случаен принцип за получаване на Наградата. Всеки Търговец, който не желае да участва в Играта, може да се свърже с нас на help@mypos.com

5. НАГРАДИ И ПОБЕДИТЕЛИ

5.1 Всеки Участник има възможността да спечели 1 (един) GiftCard с номинала стойност 200 (двеста) лева. За Победители се обявяват само 5 (петима) Участници.

5.2 В рамките на 2 (две) седмици след края на Играта Организаторът, използвайки автоматичен софтуер RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-name-picker.php), ще изтегли имената на Участниците, които ще спечелят наградите.

5.3 Организаторът ще изтегли и 5 (петима) Участници като резервни Победители, в случай че някой от първоначално изтеглените Участници не се яви, за да получи наградата си.

5.4 Участниците, изтеглени като Победители, се уведомяват чрез данните им за контакт, предоставени по време на процеса на регистрация за услугата myPOS, не по-късно от 1 (една) седмица от тегленето.

5.5 Победителите получават наградите си посредством куриерска услуга на посочен от тях адрес, в рамките на 2 (две) седмици от получаване на потвърждението им за приемане на наградата, дадено в съответствие с разпоредбите по-долу.

6. СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1 Участникът разполага с 1 (една) седмица от уведомяването му за спечелването на наградата да потвърди желанието си да я получи и да посочи адрес, на който иска да я получи. 

6.2 В случай че не е възможно да се свържем с Участник, който е бил изтеглен за Победител в горепосочения едноседмичен срок, този Участник се дисквалифицира и наградата се предлага на един от резервните печеливши, като се започне от първия изтеглен. 

6.3 За новия Победител важат правилата на т. 6.2 – в случай че не е възможно да се свържем с него/нея в период от 1 (една) седмица, наградата се предлага на следващия Участник, изтеглен като резерва. Ако нито един от избраните Участници не вземе наградата в определения срок, Организаторът се освобождава от задълженията си да предложи наградата на Участниците. 

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на mypos.eu/bg/terms-conditions

8. ПУБЛИЧНОСТ

8.1 Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия Период на продължителност на Кампанията на уебсайта на Организатора. 

9. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

9.1 Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Кампания. 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  раздел 8 Публичност на Кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 

10.2 Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Кампанията и други. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1 Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията по настоящата Кампанията, като всякакви промени ще бъда обявявани и достъпни за всички участници и потребители и съобразно раздел 8 Публичност на Кампанията. 

11.2 Всяка една промяна на сроковете на Кампанията, ще бъде надлежно публикувана на официалния  уебсайт на myPOS.com 

11.3 За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.

Подобни статии

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките