Въпроси и отговори

CRS и FATCA

 • Съобщение във връзка с изискванията на FATCA и CRS

  По силата на Международните споразумения, сключени от правителствата на всички държави-членки на Европейския съюз и правителството на САЩ, за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка с чуждестранните сметки („FATCA споразумение“), и съгласно Директива 2014/107/ЕС на Съвета за задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, приета за изпълнение на Общия стандарт за обмен на информация („CRS“) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ние и Финансовите институции, поддържащи финансови сметки и предоставящи платежни услуги на основание Споразуменията за предоставяне на услугата myPOS, като администратори на лични данни, Ви информираме, че следните данни ще бъдат събирани и могат да бъдат обменяни или обработвани по друг начин за целите на горепосочените актове (при положение, че са приложими) и в съответствие с тях:

  • Име;
  • Адрес;
  • Държавата (или държавите), в която/които сте местно лице за данъчни цели;
  • Вашият Данъчен номер(а), издаден(и) във държавата (или държави), в която сте местно лице за данъчни цели, и когато е приложимо, Вашият Американски данъчен номер (U.S. TIN);
  • Място и дата на раждане;
  • Номера на сметката Ви (или функционален еквивалент, идентифициращ средствата, с които разполагате);
  • Наличността/стойността по сметка към 31.12 на всяка година от откриването на сметката

  Ако сте американско лице съгласно FATCA Споразумението и/или лице, за което се предоставя информация съгласно CRS и при положение, че FATCA Споразумението и CRS налагат задължение за Финансовите институции (във всеки случай на сметка с титуляр Лице, за което се предоставя информация), тази информация ще бъде предоставена автоматично от съответната финансова институция, като обменяща информация финансова институция, съгласно актовете на местните данъчни власти на държавата-членка, в която е установена финансовата институция. Впоследствие тази информация ще бъде обменена с Американската агенция по приходите при положение, че FATCA Споразумението е приложимо и/или ако е приложим CRS - с компетентните власти на държавата или държавите, в които Вие сте местно лице за данъчни цели, и които са участващи юрисдикции съгласно CRS.

  Посочената по-горе информация ще бъде обменена с местните данъчни власти на държавата-членка, в която е установена финансовата институция, за всяка календарна година през която Вие сте или сте станал Лице, за което се предоставя информация (най-късно до 30-ти юни на следващата календарна година). Тази информация ще продължи да бъде обработвана от нас и Финансовата институция, посочена в Споразумението за предоставяне на услугата myPOS, докато това вече не е необходимо за целите, за които се обработва информацията. Първият обмен ще бъде извършен през април 2017г. относно баланса по сметката към 31-ви декември 2016г.

  Посочената по-горе информация ще бъде обменена с местните данъчни власти на държавата-членка, в която е установена финансовата институция за всяка календарна година през която Вие сте или сте станал Лице, за което се предоставя информация (най-късно до 30-ти юни на следващата календарна година). Тази информация ще продължи да бъде обработвана от нас и финансовата институция, посочена в Споразумението за предоставяне на myPOS, услугата, докато това вече не е необходимо за целите, за които се обработва информацията. Първият обмен ще бъде осъществен през април 2017г. относно баланса по сметката към 31-ви декември 2016г.

  Позоваването на FATCA Споразумението и CRS включва препратки към всички правила, основани на споразуменията за обмен на информация, които могат да бъдат от значение съгласно приложимото право, както и всяко законодателство, което може да измени или замени тези правила, закони и споразумения.

  За CRS

  Общият стандарт за предоставяне на информация (Common Reporting Standard - CRS) е международен стандарт за обмен на информация между финансовите институции и данъчните власти в участващите юрисдикции. Разработен е от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с цел да подпомогне борбата с укриването на данъци, да създаде по-голяма прозрачност и да подобри спазването на данъчното законодателство в международен аспект.

  Според изискванията, заложени в Общия стандарт, финансовите институции в участващите юрисдикции са задължени да изискват определена информация от клиентите си и да предоставят тази информация на местните данъчни власти.

  Над 100 държави възприемат Общия стандарт и осъществяват автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане веднъж в годината.

  Как ме засяга това?

  Според изискванията на CRS myPOS е задължен да идентифицира дали сте местно лице за данъчни цели в една държава, а разполагате със сметка в друга. В тази връзка Вие трябва да предоставите определена информация за Вас и Вашия бизнес, която след това се подава към съответните данъчни власти.

  Каква информация изисква myPOS съгласно Общия стандарт?

  С цел да осигурим максимално удобство и да направим процеса бърз и лесен за клиентите, ние изискваме цялата необходима информация по време на регистрация. В случай, че са ни необходими допълнителни детайли, ще се свържем с Вас.

  Защо трябва да предоставям информация за данъчния ми статус?

  Съгласно Общия стандарт данъчните власти изискват от финансовите институции, в това число и myPOS, да събират и да предоставят информация за сметките и данъчния статус на клиентите си.

  Кои държави участват в Автоматичния обмен на информация?

  Списък с всички участващи юрисдикции можете да намерите тук.

  За FATCA

  FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) е акт, разработен от данъчните власти в САЩ (IRS), който касае чуждестранните сметки на американски граждани. Съгласно FATCA чуждестранните финансови институции трябва да предоставят информация за сметките и активите на американските граждани. Основната цел на FATCA е да се бори с трансграничните злоупотреби на лица с американско гражданство и да подобри спазването на данъчното законодателство.

  Каква е разликата между CRS и FATCA?

  FATCA и CRS имат сходни характеристики, тъй като основната им цел е да се борят с укриването на данъци, създавайки общи стандарти за обмяна на информация за данъчни цели. Основната разлика е, че Общия стандарт за предоставяне на информация (CRS) има по-широк обхват. Докато FATCA се отнася само до лица с американско гражданство, CRS засяга всички лица, които са граждани на участващите юрисдикции.

  Как FATCA засяга клиентите на myPOS?

  Всяка година финансовите институции, в това число и myPOS, са законово задължени да предоставят информация за финансовите сметки на лица с американско гражданство.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3