Въпроси и отговори

Такса за несъдействие, такса за неактивност и такса за неприемане на плащания

 • 1. Какво представляват тези три вида такси?

  Тези такси се начисляват при определени случаи на неактивност от страна на клиента. Те не са стандартни такси и се начисляват само в някои случаи на месечна основа.

  Таксата за несъдействие, Таксата за неактивност и Tаксата за неприемане на плащания се начисляват на myPOS търговци, които не използват myPOS услугата според изискванията и целите ѝ. Таксите биват три вида:

  • Такса за несъдействие: Сметката на търговеца се блокира, тъй като дейността му се счита за нарушение на нашата Политика за одобрение на клиенти или на Общите Условия, или на други правни споразумения, или търговецът не е предоставил изисканите от нас документи или информация;
  • Такса за неактивност: Търговецът не е използвал нито една от функционалностите на myPOS услугата за период от 10 последователни месеца, поради което профилът му е бил неактивен и по сметка му не е била обработена нито една валидна трансакция. Например, търговецът не е извършил нито едно плащане с myPOS бизнес карта, не е наредил нито един паричен превод или не е получил нито един входящ превод.
  • Tакса за неприемане на плащания: Търговецът не е приел валидни плащания с карта за минимум 50,00 EUR / 50 GBP / 50 BGN / 50 CHF (според валутата на основната myPOS сметка на търговеца) за период от 10 последователни месеца.

  2. Ще ми бъдат ли начислени такива такси?

  Ако не попадаш в нито един от горе описаните случаи, няма да ти бъдат начислени такива такси.


  3. Как мога да избегна плащането на такива такси?

  Много е лесно:

  • Поддържай профила си в добро състояние: Изпрати ни изисканите от нас документи или информация. Задължени сме да спазваме стриктно правилата и законовите разпоредби при предоставянето на myPOS услугата;
  • Избягвай неактивност по сметката си за дълъг период от време: Използвай услугата myPOS - използвай своята myPOS карта, използвай myPOS терминала си, използвай сметката си и нареди поне една валидна трансакция.
  • Избягвай неприемането на плащания - приемай валидни картови плащания на ПОС терминала си или на онлайн сметката си (онлайн плащания)

  4. Ако трябва да платя някоя от тези такси, ще ме уведомите ли предварително?

  Да. Ще бъдеш уведомен/а минимум 2 месеца преди да ти бъдат начислени такива такси. Така ще имаш достатъчно време да вземеш мерки, за да ги избегнеш.


  5. Как да спра начисляването на тези такси?

  Не се тревожи, можеш лесно да спреш начисляването им.

  Ако забележиш, че ти се начисляват такива такси, провери състоянието на сметката си и дали си пропуснал/а да ни изпратиш изисканите от нас документи или информация.

  Провери в справките си последната валидна трансакция. Ако е начислена такса за неактивност - нареди валидна трансакция, ако е начислена такса за неприемане на плащания - използвай ПОС терминала си или интернет, за да приемеш картово плащане чрез myPOS услугата.

  Ако все още не знаеш защо са ти начислени такси и имаш нужда от съдействие, свържи се с нас.


  6. Защо се начисляват тези такси?

  Таксите имат за цел да стимулират клиентите ни активно да използват услугите, предоставяни в нашата платформа. Наличието на голям брой неактивни клиенти увеличава нашите оперативни разходи за поддържане на платформата, пречи на внедряването на нови и полезни платежни решения и продукти, които можем да предложим на всички наши клиенти. Ние въвеждаме тези такси, за да покрием разходите си, свързани с управление на данните, контрол на риска, системна поддръжка и за да можем да продължим да предоставяме безплатно иновативните и разнообразни функционалности за активните потребители на платформата.

  За разлика от банките, ние не използваме твоите средства и тези на другите ни клиенти за бизнес цели, като например отпускане на кредити. Съхраняваме парите ти в реномирани банки съобразно законовите изисквания, което е допълнителен разход за нас. Ние печелим само когато активно използваш myPOS услугата за извършване на трансакции.


  7. Какво следва, ако попадна в повече от една от описаните категории - ще бъда ли таксуван/а с различни такси?

  Не. В такъв случай ще бъде начислена само една от трите такси. Таксите са подредени по важност както следва:

  1. Такса за несъдействие
  2. Такса за неактивност
  3. Tакса за неприемане на плащания

  8. Може ли сметката ми да се окаже с отрицателно салдо или с овърдрафт поради начисляване на такива такси?

  Не, тези такси се начисляват само и докато имаш баланс в някоя от myPOS сметките ти.

  Беше ли ти полезна тази статия?

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Благодарим Ви за обратната връзка!

  Изпратете ни обратна връзка

Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3