Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

CRS και FATCA

 • Ανακοίνωση σχετικά με το Νόμο FATCA και το Νόμο CRS

  Σύμφωνα με τις Διεθνείς Κρατικές Συμφωνίες που έχουν συναφθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης των ΗΠΑ (Νόμος FATCA) που εγκρίθηκε για την εφαρμογή συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τη διεθνή φορολογική συμμόρφωση και Οδηγία της ΕΕ για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (2014/107/ΕΕ), που εγκρίθηκε για την εφαρμογή του κοινού προτύπου αναφοράς του ΟΟΣΑ («Νόμος περί KPA»), εμείς και τα Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρέχοντας τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς και τις υπηρεσίες πληρωμών στο πλαίσιο της Νομικής Σύμβασης για την Υπηρεσία myPOS, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα ακόλουθα στοιχεία θα συλλέγονται και μπορούν να ανταλλαγούν ή να υποστούν άλλη επεξεργασία για τους σκοπούς των προαναφερθέντων νόμων (αν υποτεθεί ότι ισχύουν) και σύμφωνα με αυτά:

  • Το όνομά σας
  • Τη διεύθυνσή σας
  • Τη χώρα (ή τις χώρες) της (θεωρούμενης) φορολογικής κατοικίας σας
  • Τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας που εκδόθηκε από τη χώρα ή τις χώρες φορολογικής κατοικίας σας και, ενδεχομένως, τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας στις Η.Π.Α.
  • Τον τόπο και την ημερομηνία γέννησής σας
  • Τον αριθμό λογαριασμού σας (ή εναλλακτικό αριθμό λογαριασμού, προσδιορίζοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά σας)
  • Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού σας στις 31 Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους κατά το οποίο υφίσταται ο λογαριασμός

  Αν θεωρείστε πολίτης των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Νόμου FATCA ή/και αρμόδιο πρόσωπο βάσει του Νόμου CRS και υποθέτοντας ότι ο Νόμος FATCA και ο Νόμος CRS επιβάλλουν υποχρεώσεις στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (σε κάθε περίπτωση, ως «Κάτοχος Δηλωτέου Λογαριασμού»), οι πληροφορίες αυτές θα ανταλλάσσονται αυτόματα από το αντίστοιχο Χρηματοπιστωτικό 'Ίδρυμα, ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παροχής στοιχείων στο πλαίσιο αυτών των νόμων, με τις τοπικές φορολογικές Αρχές στο κράτος μέλος καταγωγής του αντίστοιχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος. Το τελευταίο θα ανταλλάσσει τις πληροφορίες αυτές με την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, εάν εφαρμόζεται ο Νόμος FATCA ή/και, εάν εφαρμόζεται ο Νόμος CRS, με την αρμόδια Αρχή ή τις αρμόδιες Αρχές της εκάστοτε χώρας ή χωρών φορολογικής κατοικίας σας που αποτελούν συμμετέχουσες δικαιοδοσίες υπό το Νόμο CRS.

  Οι πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω θα ανταλλάσσονται με τις τοπικές φορολογικές Αρχές στο κράτος μέλος καταγωγής του εκάστοτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, για κάθε ημερολογιακό έτος κατά το οποίο είστε ή θα γίνετε Κάτοχος Δηλωτέου Λογαριασμού (το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους). Τα εν λόγω δεδομένα θα συνεχίσουν συνεπώς να υποβάλλονται σε επεξεργασία από μας και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ορίζεται στη Νομική Συμφωνία σας για την Υπηρεσία myPOS, έως ότου δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. Η πρώτη αναφορά έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2017 για τα υπόλοιπα λογαριασμών όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

  Σύμφωνα με τους Νόμους FATCA και CRS, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε κάθε συμπληρωματική πληροφορία που ενδέχεται να απαιτείται κατά διαστήματα από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς εφαρμογή των νόμων αυτών. Αποτυχία έγκαιρης παροχής δύναται να οδηγήσει σε υποβολή αναφοράς με τα στοιχεία σας από το αντίστοιχο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα προς τις τοπικές φορολογικές Αρχές, οι οποίες θα ανταλλάσσουν με τη σειρά τους τις πληροφορίες αυτές με τις Αρχές που αναφέρονται ανωτέρω. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται με τις τοπικές φορολογικές Αρχές και, ανάλογα με την περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης των πληροφοριών αυτών. Για άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με τη Νομική Συμφωνία για την Υπηρεσία myPOS.

  Οι αναφορές στο Νόμο FATCA και στο Νόμο CRS περιλαμβάνουν αναφορές σε οποιουσδήποτε κανόνες βασίζονται σε συμφωνίες προτύπων κοινής αναφοράς, οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και οποιαδήποτε νομοθεσία που μπορεί να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει αυτούς τους κανόνες, τους νόμους και τις συμφωνίες.

  Σχετικά με το CRS

  Το CRS (Common Reporting Standard - Κοινό Πρότυπο Αναφοράς) είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη συλλογή πληροφοριών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις συμμετέχουσες χώρες. Αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, για τη βελτίωση της διαύγειας και την προστασία της φορολογικής ακεραιότητας.

  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις συμμετέχουσες δικαιοδοσίες υποχρεούνται, για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του CRS, να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες από τους πελάτες τους και να διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στις τοπικές φορολογικές αρχές. Στόχος αυτού είναι η αναγνώριση της φορολογικής κατοικίας των πελατών.

  Πάνω από 100 δικαιοδοσίες συμμετέχουν στο CRS και έχουν συμφωνήσει στην αυτόματη ανταλλαγή και αναφορά των οικονομικών και φορολογικών πληροφοριών σε ετήσια βάση.

  Πώς με επηρεάζει αυτό;

  Σύμφωνα με το CRS, η myPOS υποχρεούται να αναγνωρίσει εάν είστε φορολογικός κάτοικος σε μια χώρα και έχετε λογαριασμό σε μία άλλη. Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό, χρειάζεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας και να τις αναφέρουμε στη φορολογική αρχή.

  Ποιες πληροφορίες θα συλλέξει η myPOS σύμφωνα με το CRS;

  Για να εξασφαλιστεί η διευκόλυνση και να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο εύκολη για τους πελάτες μας, συγκεντρώνουμε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την εγγραφή. Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε επιπλέον πληροφορίες, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

  Γιατί χρειάζεται να παρέχω πληροφορίες σχετικά με τη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας μου;

  Σύμφωνα με το CRS, οι φορολογικές αρχές απαιτούν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η myPOS να συλλέξουν και να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς και τη φορολογική κατάσταση των πελατών τους.

  Ποιες χώρες συμμετέχουν στο CRS;

  Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των χωρών που συμμετέχουν εδώ.

  Σχετικά με την FATCA

  Τα αρχικά FATCA σημαίνουν Foreign Account Tax Compliance Act (Πράξη Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών). Σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (IRS) και απαιτεί τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία εξωτερικού που διαθέτουν οι κάτοχοι λογαριασμών ΗΠΑ. Η FATCA είναι κυρίως ένα σύστημα αναφοράς που στοχεύει στην αντιμετώπιση της φορολογικής κατάχρησης και ενθαρρύνει την καλύτερη φορολογική συμμόρφωση.

  Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ CRS και FATCA;

  Στην πραγματικότητα η FATCA και το CRS έχουν κοινά χαρακτηριστικά γιατί ο κύριος στόχος τους είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η δημιουργία κοινών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς. Το CRS όμως έχει σημαντικά περισσότερο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Ενώ η FATCA αφορά αποκλειστικά πολίτες των ΗΠΑ, το CRS απαιτεί την αναφορά των φορολογουμένων των «χωρών που συμμετέχουν στο CRS».

  Ποιος είναι ο αντίκτυπος της FATCA;

  Κάθε χρόνο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η myPOS υποχρεούνται να διαθέσουν πληροφορίες σχετικά με χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς πολιτών των ΗΠΑ.

  Ήταν αυτό το άρθρο χρήσιμο;

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Επικοινωνία
Cookie

Επιλέξτε την προτίμησή σας στα cookie

2-3