myPOS blog Productnieuws

Algemene Voorwaarden van de Campagne

Promotie myPOS Online Mastercard

Definities:

“Spel” betekenteen campagne die gedurende de spelperiode beheerd wordt door de organisator in overeenstemming met de huidige Algemene Voorwaarden.

“Organisator” betekentmyPOS Services OOD, bedrijfsnummer 204713889, gevestigd te Varna 9023, Business Park Varna, B1.

“Deelnemer” betekent een ondernemer die een klant van myPOS is en aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

1. De ondernemer heeft een myPOS Online-winkel geopend.

2. De ondernemer is geen lid of aandeelhouder of werkt niet in dienstverband of op basis van een andere overeenkomst met de organisator of een verwante partij in de zin van de Bulgaarse wet op openbare aanbiedingen van effecten of oefent een activiteit uit die verband houdt met de verwezenlijking, de uitvoering en de administratie van de campagne. In geval van een dergelijke onverenigbaarheid met dit voorschrift, zal de organisator het recht van deze persoon om deel te nemen, opheffen totdat bewezen is dat de onverenigbaarheid van de deelnemer niet bestaat.

3. De ondernemer is gevestigd in Nederland, België, Frankrijk en het VK.

“Spelperiode” betekent de tijd gedurende welke de deelnemers aan het spel kunnen deelnemen, overeenkomstig de huidige Algemene Voorwaarden. (tijdzone UTS +2)

De huidige Algemene Voorwaarden bepalen de wijze waarop het spel wordt gespeeld en regelen de relatie tussen de organisator en de deelnemers. Het spel wordt met de ondersteuning van Mastercard uitgevoerd.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld volgens de eisen van de Bulgaarse wetgeving en worden op de myPOS-website gepubliceerd.

Door deel te nemen aan het spel zijn de deelnemers gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en stemmen ze ermee in deze na te leven.

1. SPELORGANISATOR

1.1 De organisator van de campagne is myPOS Services OOD, ingeschreven in het handelsregister, met bedrijfsnummer 204713889, gevestigd en hoofdkantoor: Bulgarije, Varna, Business Park Varna B1.

2. SPELPERIODE

2.1 Het spel is gedurende twee kalendermaanden van kracht.

2.2 Het spel begint om 00:00 op 01.11.2021 tot 23:59 op 31.01.2022. Tijdens de periode maakt elke myPOS-ondernemer die een myPOS Online-winkel overeenkomstig deze voorwaarden heeft geopend, kans op een van de prijzen.

3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

3.1 Elke persoon/entiteit die voldoet aan de definitie van “Deelnemer” en die niet om een andere juridische reden van deelname aan dit spel is uitgesloten, kan hieraan deelnemen.

4. SPELUITLEG

4.1 Indien de ondernemer tijdens de spelperiode een myPOS Online-winkel heeft geopend en binnen dezelfde periode ten minste 1 (één) product en/of dienst heeft aangeboden dat de ondernemer, als onderdeel van zijn bedrijf, van plan is aan eindklanten te verkopen, dan wordt de ondernemer automatisch opgenomen in de deelnemersgroep van zijn land van vestiging. Daarna worden er willekeurig deelnemers gekozen die een prijs ontvangen. Elke ondernemer die niet aan het spel wil deelnemen, kan ons dit laten weten via help@mypos.com

5. PRIJZEN EN WINNAARS

5.1 Elke deelnemer maakt kans op 1 (één) GiftCard met een nominale waarde van 200 (tweehonderd euro). Er kunnen slechts vijf winnaars per land worden gekozen.

5.2 Binnen 2 (twee) weken na afloop van het spel trekt de organisator, met behulp van de software RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-name-picker.php), de namen van de deelnemers die prijzen hebben gewonnen.

5.3 Voor elk van de bovengenoemde landen trekt de organisator ook 5 (vijf) deelnemers als reservewinnaars, voor het geval dat een van de winnaars zich niet meldt om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen.

5.4 De als winnaars gekozen deelnemers worden uiterlijk 1 (één) week na de trekking op de hoogte gebracht via de contactgegevens die ze tijdens de registratieprocedure voor myPOS hebben verstrekt.

5.5 Conform de onderstaande voorwaarden ontvangen de winnaars hun prijs per koerier op een door hen opgegeven adres, binnen twee weken na hun bevestiging voor aanvaarding van de prijs.

6. VOORWAARDEN VOOR AANVAARDING VAN EEN PRIJS

6.1 Vanaf de kennisgeving aan hem/haar dat de prijs is gewonnen, heeft de deelnemer 1 (één) week de tijd om te bevestigen dat hij/zij de prijs wil ontvangen en om een adres op te geven waar de prijs naartoe moet worden gezonden.

6.2 Indien het in de bovengenoemde periode van 1 (één) week niet mogelijk is om een deelnemer te bereiken die getrokken is voor een prijs, zal deze deelnemer worden gediskwalificeerd en zal de prijs aan een van de reservewinnaars worden aangeboden, beginnend bij de eerst getrokken reservewinnaar.

6.3 De nieuwe winnaar is onderworpen aan de regels in art. 6.2 – indien het niet mogelijk is hem/haar binnen een periode van 1 (één) week te bereiken, zal de prijs worden aangeboden aan de volgende deelnemer die als reserve is getrokken. Indien geen van de getrokken deelnemers de prijs in de gegeven periode in ontvangst neemt, is de organisator niet meer verplicht om de prijs aan andere deelnemers aan te bieden.

7. PERSOONSGEGEVENS

7.1 De organisator verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“Algemene verordening gegevensbescherming”) en met alle van toepassing zijnde nationale wetgeving. Gedetailleerde informatie over de redenen en de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens; de categorieën ontvangers van persoonsgegevens; de periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen; de rechten van de betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens door de organisator alsmede informatie over de manier waarop die rechten kunnen worden uitgeoefend; de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming en alle andere informatie die overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming aan de betrokkenen moet worden verstrekt, is te vinden in de Privacyverklaring voor promotionele campagnes van myPOS

8. PUBLICITEIT

8.1 De betreffende Algemene Voorwaarden worden openbaar gemaakt en zijn gedurende de hele spelperiode op de website myPOS.com van de organisator beschikbaar.

9. VERLIES VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN HET SPEL

9.1 Elke deelnemer die niet voldoet aan de vereisten die in de definitie van ‘’deelnemer’’ zijn aangegeven, verliest het recht om aan dit spel deel te nemen.

10. BEËINDIGING VAN HET SPEL

10.1 De organisator heeft het onherroepelijke recht om het spel op elk moment te beëindigen, door dit overeenkomstig artikel 8 Publiciteit te verklaren, in geval van overmacht die de verdere uitvoering van het spel belemmert en door de organisator niet kan worden verholpen.

10.2 De organisator heeft het onherroepelijke recht het spel op elk moment zonder kennisgeving aan de deelnemers te beëindigen, als hij misbruik of ernstige overtreding van de regels vaststelt, in geval van overmacht of om andere objectieve redenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, materiële schade, een bevel van de bevoegde overheidsinstanties tot stopzetting van het spel, en dergelijke. In geval van misbruik, nalatigheid of overtreding van de Algemene Voorwaarden door een deelnemer, heeft de organisator het recht hem/haar te diskwalificeren.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 De organisator behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor de voorwaarden van dit spel te wijzigen en aan te vullen. Alle wijzigingen worden openbaar gemaakt en zijn voor alle deelnemers en gebruikers overeenkomstig Artikel 8 Publiciteit beschikbaar.

11.2 Elke wijziging in de voorwaarden van de spelperiode zal tijdig op de officiële website myPOS.com worden bekendgemaakt.

11.3 Voor de gevallen die niet door de huidige Algemene Voorwaarden zijn geregeld, gelden de bepalingen van de Bulgaarse wet. Elk geschil, elke tegenspraak of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering, interpretatie, toepassing of beëindiging van de Algemene Voorwaarden zal door de partijen in onderlinge overeenstemming worden geregeld. Indien de partijen er niet in slagen hun geschil buitengerechtelijk te regelen, is de betrokken Bulgaarse rechtbank bevoegd om het geschil overeenkomstig de Bulgaarse wetgeving te beslechten.

Gerelateerde berichten

Neem contact met ons op
Cookie

Selecteeur cookie voorkeur

2-3