Veelgestelde vragen

CRS en FATCA

 • Kennisgeving met betrekking tot de FATCA-wet en de CRS wet

  In het kader van de internationale regeringsovereenkomsten, gesloten door alle EU-lidstaten en de US Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-wet"), aangenomen ter uitvoering van een overeenkomst tussen de regeringen van de Verenigde Staten ("V.S.") en de EU-lidstaten inzake de internationale fiscale naleving en een richtlijn van de EG betreffende de verplichte automatische uitwisseling van gegevens op belastinggebied (2014/107/EU), aangenomen ter uitvoering van de gemeenschappelijke verslagleggingsnorm van de OESO ("CRS-wet"), informeren wij als gegevensverwerkers en de financiële instellingen, die de financiële rekeningen en betalingsdiensten in het kader van de juridische overeenkomst voor de myPOS diensten uitvoeren, dat de volgende gegevens zullen worden ingezameld en kunnen worden uitgewisseld of anderszins verwerkt met het oog op de bovengenoemde wetten (ervan uitgaand dat zij van toepassing zijn) en ermee in overeenstemming zijn:

  • Uw naam;
  • Uw adres;
  • Uw land (of landen) van (vermeende) vestiging;
  • Uw belastingsidentificatienummer(s) afgegeven door uw land of landen van vestiging, en, waar van toepassing, uw belastingidentificatienummer in de V.S. (V.S. TIN);
  • Uw geboorteplaats en -datum;
  • Uw accountnummer (of vervangende accountnummer, ter identificatie van uw deposito’s);
  • Uw accountsaldo of -waarde per 31 december van ieder jaar waarin de account wordt aangehouden;

  Als u uit hoofde van de FATCA-wet gekwalificeerd bent als ingezetene van de V.S. en/of als een te rapporteren persoon onder de CRS-wet en ervan uitgaand dat de FATCA-wet en CRS-wet verplichtingen opleggen (in beide gevallen als een "te rapporteren eigenaar van de account ”), dan worden deze gegevens automatisch uitgewisseld door de betreffende financiële instelling, krachtens deze wetten met een rapporterende financiële instelling - de lokale belastingautoriteiten in de lidstaat van herkomst van de betreffende financiële instelling. Deze laatste zal deze gegevens uitwisselen met de Amerikaanse interne belastingdienst als de FATCA-wetgeving van toepassing is en/of indien de CRS-wetgeving van toepassing is, met de bevoegde autoriteit of autoriteiten van uw respectieve land of landen van vestiging die krachtens de CRS-wetgeving deelnemende rechtsgebieden zijn.

  De hierboven weergegeven gegevens worden uitgewisseld met de lokale belastingautoriteiten in de lidstaat van herkomst van de betreffende financiële instelling voor elk kalenderjaar waarin u een rapporteerbare eigenaar van de account bent of wordt (uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar). Dergelijke gegevens worden derhalve verder verwerkt door ons en de in uw juridische overeenkomst aangeduide financiële instelling voor myPOS diensten tot het moment dat het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verwerkt. De eerste rapportage voor de saldi van de accounts per 31 december 2016 is gepland voor april 2017.

  Krachtens de FATCA- en CRS-wetten moet u alle aanvullende informatie verstrekken die de financiële instellingen van tijd tot tijd nodig hebben om deze wetten toe te passen. Als u dit niet op tijd doet, kan de desbetreffende financiële instelling uw informatie doorgeven aan de lokale belastingautoriteiten, die deze informatie zullen uitwisselen met de bovengenoemde autoriteiten. U hebt recht op toegang tot de gegevens die worden uitgewisseld met de lokale belastingautoriteiten en, in voorkomend geval, het recht om deze gegevens te corrigeren. Om deze rechten uit te oefenen, dient u in overeenstemming met de juridische overeenkomst voor de myPOS diensten te handelen.

  Verwijzingen naar de FATCA- en de CRS-wet bevatten verwijzingen naar alle regels op basis van overeenkomsten inzake gemeenschappelijke rapportagestandaarden die mogelijk van toepassing zijn krachtens het toepasselijke recht, alsmede alle wetgeving die deze regels, wetten en overeenkomsten kan wijzigen of vervangen.

  Over CRS

  CRS (Common Reporting Standard) is een internationale standaard voor het verzamelen van informatie bij financiële instellingen in de deelnemende landen. Het is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om belastingontduiking aan te pakken, de transparantie te verbeteren en de belastingintegriteit te beschermen.

  In overeenstemming met de CRS-vereisten zijn financiële instellingen in de deelnemende rechtsgebieden verplicht bepaalde informatie van hun cliënten te verkrijgen en deze informatie met de lokale belastingautoriteiten te delen. De bedoeling hiervan is om de fiscale woonplaats van klanten vast te stellen.

  Meer dan 100 rechtsgebieden hebben deelgenomen aan CRS en hebben ingestemd met de automatische uitwisseling en rapportering van financiële en fiscale informatie op jaarbasis.

  Wat betekent dit voor mij?

  In het kader van de CRS moet myPOS bepalen of u een fiscaal ingezetene bent van het ene land en een rekening aanhoudt in een ander land. Hiervoor moeten we bepaalde informatie over u en uw bedrijf verzamelen en rapporteren aan de belastingdienst.

  Welke informatie zal myPOS verzamelen onder de CRS?

  Om het proces voor onze klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken, verzamelen wij tijdens de registratie alle benodigde informatie. Als we aanvullende informatie nodig hebben, nemen we contact met u op.

  Waarom moet ik informatie verstrekken over mijn rechtsgebied(en) van fiscale woonplaats?

  In het kader van de CRS verplichten de belastingautoriteiten financiële instellingen zoals myPOS om informatie te verzamelen en te rapporteren over de accounts en belasting statussen van hun klanten.

  Welke landen nemen deel aan CRS?

  Een volledige lijst van de deelnemende landen vindt u hier.

  Over FATCA

  FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Het is ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Internal Revenue Service (IRS) en vereist dat buitenlandse financiële instellingen buitenlandse activa van Amerikaanse accounthouders rapporteren. FATCA is voornamelijk een meldsysteem dat erop gericht is waargenomen fiscaal misbruik aan te pakken en een betere naleving van de belastingwetgeving aan te moedigen.

  Wat is het belangrijkste verschil tussen CRS en FATCA?

  FATCA en CRS hebben in feite soortgelijke kenmerken omdat hun belangrijkste doel is belastingontduiking te bestrijden en gemeenschappelijke normen op te stellen voor de uitwisseling van informatie over financiële accounts CRS heeft echter een veel bredere reikwijdte. Terwijl de FATCA uitsluitend op Amerikaanse personen is gericht, vereist de CRS de aangifte van fiscaal ingezetenen in "CRS-deelnemende landen".

  Wat is de impact van FATCA?

  Jaarlijks zijn financiële instellingen zoals myPOS verplicht om informatie te delen over financiële accounts van Amerikaanse personen.

  Was dit artikel nuttig?

  Bedankt voor uw feedback!

  Bedankt voor uw feedback!

  Stuur ons uw feedback

Neem contact met ons op
Cookie

Selecteeur cookie voorkeur

2-3