Najczęściej zadawane pytania

CRS i FATCA

 • Zgodnie z umowami międzynarodowymi, zawartymi przez wszystkie państwa członkowskie UE, jak również z amerykańską ustawą o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych ("ustawa FATCA"), przyjętą celem wdrożenia porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi („USA”) a rządami państw członkowskich UE w sprawie zgodności międzynarodowych przepisów podatkowych oraz dyrektywy UE w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (2014/107/UE), przyjętej celem wdrożenia Wspólnego Standardu Sprawozdawczości OECD("ustawa CRS"), tak my, jak i inne instytucje finansowe, prowadzące rachunki finansowe i świadczące usługi płatnicze w ramach umowy prawnej dotyczących usług myPOS, jako administratorzy danych, informujemy, że następujące dane będą zbierane i mogą być wymieniane lub w inny sposób przetwarzane w celach związanych z wyżej wymienionymi ustawami (zakładając, że mają one zastosowanie) i zgodnie z nimi:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • Kraj (lub kraje) (domniemanej) rezydencji podatkowej;
  • Numer identyfikacji podatku, nadany przez kraj lub kraje rezydencji podatkowej, w stosownych przypadkach również amerykański numer identyfikacyjny podatkowej (US TIN);
  • Data i miejsce urodzenia;
  • Numer konta (lub numer konta zastępczego, ze wskazaniem zgromadzonych środków);
  • Saldo lub wartość na dzień 31 grudnia każdego roku prowadzenia rachunku;

  Jeśli są Państwo wskazanym obywatelem USA na mocy ustawy FATCA i/lub osobą objętą obowiązkiem sprawozdawczości zgodnie z ustawą CRS, zakładając, że ustawy FATCA i CRS nakładają określone obowiązki na instytucje finansowe (w obu przypadkach jako „posiadacz rachunku objętego obowiązkiem sprawozdawczym”), informacje powyższe będą automatycznie wymieniane pomiędzy właściwymi instytucjami finansowymi, wskazanymi jako dokonujące zgłoszenia instytucje finansowe w powyższych ustawach, a lokalnymi organami podatkowymi w kraju danej instytucji finansowej. Te ostatnie wymieniać będą informacje z amerykańskim urzędem skarbowym, jeśli zastosowanie mieć będzie ustawa FATCA, lub, jeśli zastosowanie mieć będzie ustawa CRS, z właściwym organem lub organami danego kraju lub krajów rezydencji podatkowej, uczestniczącymi w powyższym mechanizmie zgodnie z ustawą CRS.

  Wyżej wymienione informacje wymieniane będą z lokalnymi organami podatkowymi w kraju danej instytucji finansowej, dotyczące dowolnego roku kalendarzowego, w którym będą lub staną się Państwo posiadaczami konta objętego obowiązkiem sprawozdawczym (najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego). Powyższe dane będą w związku z tym w dalszym ciągu przetwarzane przez nas i instytucję finansową wskazaną w Państwa umowie prawnej dotyczącej usługi myPOS do czasu, kiedy nie będzie to już wymagane do celów, dla których zostały one przetworzone. Pierwsze zgłoszenia zaplanowano na kwiecień 2017 roku dla sald kont na dzień 31 grudnia 2016 roku.

  Zgodnie z ustawami FATCA i CRS, zobowiązani są Państwo do przedłożenia dodatkowych informacji, których instytucje finansowe mogą od Państwa wymagać celem dopełnienia powyższych przepisów. Niedopełnienie powyższego obowiązku może prowadzić do przekazania przez instytucję finansową odpowiednich informacji lokalnym organom podatkowym, które z kolei dokonają wymiany powyższych informacji z organami wymienionymi powyżej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji wymienianych z lokalnymi organami podatkowymi oraz, w zależności od okoliczności, do korygowania powyższych informacji. Aby korzystać z powyższych praw, postępować należy zgodnie z umową prawną dotyczącą usługi myPOS.

  Odniesienia do ustaw FATCA i CRS i obejmują odniesienia do wszelkich zasad wynikających z umów w sprawie wspólnych standardów sprawozdawczości, mogących mieć zastosowanie na mocy obowiązującego prawa, jak również wszelkich przepisów mogących powyższe zasady, ustawy i umowy modyfikować lub zastąpić w przyszłości.

  Informacje na temat CRS

  CRS (Common Reporting Standard) to międzynarodowy standard zbierania informacji od instytucji finansowych w krajach uczestniczących. Został on stworzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD - Organization for Economic Co-operation and Development) w celu zwalczania oszustw podatkowych, zwiększenia transparentności i ochrony integralności podatkowej.

  Zgodnie z wymogami CRS, instytucje finansowe w uczestniczących jurysdykcjach są zobowiązane do uzyskiwania pewnych informacji od swoich klientów i przedstawiania ich miejscowym urzędom podatkowym, głównie celem określenia rezydencji podatkowej klienta.

  Ponad 100 jurysdykcji bierze udział w CRS i wyraża zgodę na automatyczną, coroczną wymianę oraz zgłaszanie informacji finansowych i podatkowych.

  Jaki to będzie miało wpływ na mnie?

  Zgodnie z CRS, myPOS ma obowiązek ustalić, czy jesteś rezydentem podatkowym w jednym kraju, a posiadasz konto w innym. W tym celu potrzebujemy pobrać pewne dane dotyczące Ciebie i Twojej firmy, a następnie zgłosić je w urzędzie podatkowym.

  Jakie informacje myPOS będzie zbierać w ramach CRS?

  Chcąc zapewnić naszym klientom jak największą wygodę i sprawić, by proces był jak najmniej skomplikowany, zbieramy wszystkie wymagane dane podczas rejestracji, a gdyby potrzebne były dodatkowe dane, skontaktujemy się z Tobą.

  Dlaczego muszę podać informacje na temat mojej jurysdykcji dotyczącej rezydencji podatkowej?

  Zgodnie z CRS, urzędy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, takich jak myPOS, aby pobierały i zgłaszały informacje na temat kont i statusów podatkowych ich klientów.

  Które kraje uczestniczą w CSR?

  Pełną listę krajów uczestniczących znaleźć można tutaj.

  Informacje na temat FATCA

  FATCA to skrót od Foreign Account Tax Compliance Act - ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych. Została ona przygotowana przez amerykański Departament Skarbu oraz Urząd Skarbowy tego kraju w celu zobowiązania zagranicznych instytucji finansowych do zgłaszania informacji o aktywach posiadanych za granicą przez amerykańskich posiadaczy kont. FATCA stanowi przede wszystkim system zgłaszania informacji w celu wyeliminowania ocenionego nadużycia podatkowego i zachęcania do przestrzegania przepisów podatkowych.

  Jaka jest główna różnica pomiędzy CRS i FATCA?

  FATCA i CRS w rzeczywistości są podobne, ponieważ ich głównym celem jest zwalczanie uchylania się od opodatkowania oraz stworzenie wspólnych standardów do wymiany informacji na temat kont finansowych. CRS ma jednak większe spektrum, gdyż podczas gdy FATCA koncentruje się wyłącznie na obywatelach USA, CRS wymaga zgłaszania rezydentów podatkowych w „krajach uczestniczących w CRS”.

  Jaki jest wpływ FATCA?

  Każdego roku instytucje finansowe, takie jak myPOS, muszą udostępniać informacje na temat rachunków finansowych mieszkańców USA.

  Czy ten artykuł był pomocny?

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Dziękujemy za przekazanie swojej opinii!

  Wyślij nam swoją opinię

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Cookie

Wybierz swoje preferencje dotyczące plików cookie

2-3