Blog myPOS Știri Despre Produse

Termenii generali ai campaniei myPOS Glass

Campaign General Terms Termenii generali ai campaniei
myPOS MasterCard payments Plățile myPOS MasterCard
Definitions: Definiții:
“Game” means a campaign, that is managed by the Organizer, for the Game Period, in accordance with the present General Terms „Joc” înseamnăo campanie gestionată de organizator, pe perioada jocului, în conformitate cu acești termeni generali
“myPOS Glass” is a software solution that allows the merchant ‘s smartphone to function as a POS terminal. With myPOS Glass, the merchant accepts card payments from end users directly through his smart phone without the need to use a separate device for a POS terminal. „myPOS Glass” este o soluție software care îi permite comerciantului să își utilizeze smartphone-ul ca un terminal POS. Cu myPOS Glass, comerciantul acceptă plăți cu cardul de la utilizatorii finali direct prin intermediul smartphone-ului său, fără a mai fi nevoit să utilizeze un dispozitiv separat pentru un terminal POS.
“Participant” means a Merchant, who is successfully registered for myPOS Service and conforms to all of the below: „Participant” înseamnă un comerciant care s-a înregistrat cu succes pentru serviciul myPOS și care se conformează tuturor cerințelor de mai jos:
The Merchant must have the myPOS Glass app downloaded and activated. 1. Comerciantul trebuie să descarce și să activeze aplicația myPOS Glass.
The Merchant is not a member or shareholder or works under an employment relationship or on the basis of another contract with the Organizer or any Related Party within the meaning given in the LPOS, or is engaged in an activity related to the realization, provision and administration of the campaign. In the event of such incompatibility with this requirement, the Organizer shall cease such person’s right to participate until the incompatibility of the Participant is proven non – existent 2. Comerciantul nu este membru sau acționar sau nu lucrează în temeiul unui raport de muncă sau pe baza unui alt contract cu organizatorul sau orice parte afiliată în sensul dat de LPOS, sau nu este implicat într-o activitate legată de realizarea, furnizarea și administrarea campaniei. În cazul unei astfel de incompatibilități cu această cerință, organizatorul blochează dreptul de participare al respectivei persoane până când se dovedește că nu mai există respectiva incompatibilitate a participantului
The Merchant is established in a member-state of the EEA. 3. Comerciantul este stabilit într-un stat membru al SEE.
“Game Period” means the time frame, during which the Participants can participate in the Game in accordance with the current General Terms and Conditions. „Perioada jocului” înseamnă intervalul de timp în care participanții pot participa la joc în conformitate cu termenii și condițiile generale actuale.
The current General Terms and Conditions establish the rules in accordance to which the Promoting Campaign for cashless payments with Mastercard and Maestro via the myPOS Glass Service is conducted in Romania. The Game is carried out with the support of MasterCard. Termenii și condițiile generale actuale stabilesc regulile conform cărora se desfășoară campania de promovare a plăților fără numerar cu Mastercard și Maestro prin intermediul serviciului myPOS Glass în România. Jocul se desfășoară cu sprijinul MasterCard.
The General Terms and Conditions are prepared in accordance with the requirements of the Bulgarian legislation and are published on the myPOS website. Termenii și condițiile generale sunt pregătite în conformitate cu cerințele legislației bulgare și sunt publicate pe site-ul myPOS.
By participating in the Game the Participants are bound by the present General Terms and agree to comply with the latter. Participanții, prin participarea lor la joc, sunt obligați să respecte prezenții termeni generali și sunt de acord să se conformeze acestora din urmă.
GAME ORGANIZER ORGANIZATORUL JOCULUI
The Organizer of the campaign is myPOS AD, registered in the Commercial Register, with UIC 205050564, registered and head office: Bulgaria, Varna, Business Park Varna B1 (“Organizer”). Organizatorul campaniei este myPOS AD, înregistrat în Registrul Comerțului, având CUI 205050564, sediul social și sediul central: Bulgaria, Varna, Business Park Varna B1 („Organizatorul”).
GAME PERIOD PERIOADA JOCULUI
The Game shall be in effect for three calendar months. Jocul va fi activ timp de trei luni calendaristice.
The Game shall start at 00:00 (UTC+2)  on the 15.09.2022 until 23:59 (UTC+2),  on the 15.12.2022. Jocul începe de la ora 00:00 (UTC+2) , de pe data de 15.09.2022 până la ora 23:59 (UTC+2), pe data de 15.12.2022.
TERMS FOR PATICIPATION TERMENI PENTRU PARTICIPARE
Each person/entity, which adheres to the definition of a “Participant” and is not barred for any other legal reason from participation in this Game, is able to participate in the latter. La joc poate participa orice persoană/entitate care aderă la definiția unui „participant” și căreia nu i s-a interzis, din niciun alt motiv legal, să participe la acest joc.
GAME MECHANISM MECANISMUL JOCULUI
5 (five) Participants will be chosen for Winners through a random draw. The draw will take place after the end of the Game Period. 5 (cinci) participanți vor fi aleși câștigători prin tragere la sorți. Tragerea la sorți va avea loc după încheierea perioadei jocului.
 In order to have a chance to win a Prize through the lottary, the Participant needs to have the myPOS Glass mobile app downloaded and activated. All new Merchants need to open a myPOS account in order to participate in the Game.  Pentru a avea șansa de a câștiga un premiu în cadrul loteriei, participantul trebuie să descarce și să activeze aplicația mobilă myPOS Glass. Toți comercianții noi trebuie să deschidă un cont myPOS pentru a participa la joc.
In case the requirements are met, the Merchant is automatically included for a draw in the lottery. Any Merchant, that does not wish to participate in the Game can send us their preference to marketing@mypos.com. În cazul în care cerințele sunt îndeplinite, comerciantul este inclus automat pentru o tragere la sorți în cadrul loteriei. Comercianții care nu doresc să participe la joc ne pot transmite preferința lor la marketing@mypos.com.
PRIZES AND WINNERS PREMII ȘI CÂȘTIGĂTORI
The Participants shall each have the chance to win a virtual gift card (e-GiftCard Mastercard) of 1000 RON. Fiecare dintre participanți va avea șansa de a câștiga un card cadou virtual (e-GiftCard Mastercard) de 1000 RON.
The e-GiftCard Mastercard is made for online payments only. Cardul e-GiftCard Mastercard este conceput numai pentru plăți online.
Within a period of 2 (two) weeks after the last day of the Campaign, the Organizer shall pick the names of five Participants who shall win the prize, using an automatic software RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-name-picker.php). În termen de 2 (două) săptămâni de la ultima zi a campaniei, organizatorul selectează numele a cinci participanți care vor câștiga premiul, utilizând un software automat RANDOM NAME PICKER (selector de nume aleatorii) (https://commentpicker.com/random-name-picker.php).
The Organizer shall also pick five Participants as reserves, in case the primary Winner does not come forward to receive its prize. De asemenea, organizatorul selectează cinci participanți drept rezerve, în cazul în care principalul câștigător nu se prezintă pentru a-și ridica premiul.
The Participants picked as Winners shall be notified via their contact data, submitted during the registration process for the myPOS service no later than 1 (one) week after the pick. La cel târziu o (1) săptămână după ce au fost selectați drept câștigători, participanții vor fi notificați prin intermediul datelor lor de contact trimise în timpul procesului de înregistrare pentru serviciul myPOS.
The Winners shall receive their prizes within two weeks of the confirmation set out in pt. 6.1., on their email address. Câștigătorii își vor primi premiile în termen de două săptămâni de la confirmarea prevăzută la pct. 6.1., pe adresa lor de e-mail.
TERM FOR ACCEPTING PRIZE TERMEN PENTRU ACCEPTAREA PREMIULUI
The Participant shall have 1 (one) week as of the notification to him/her for the winning of the prize to confirm his/her wish to receive it and to provide a valid email address to which he/she wants it sent to. Participantul va avea la dispoziție o (1) săptămână de la data la care a primit notificarea privind câștigarea premiului, pentru a-și confirma dorința de a-l primi și pentru a furniza o adresă de e-mail validă la care dorește să îi fie trimis.
In case the Organizer is unable to contact the Participant, who has been picked as a Winner, within a period of 1 (one) week as of the first attempt to contact, such Participant shall be disqualified and the prize shall be offered to one of the reserve winners, starting from the first one drawn. În cazul în care organizatorul nu poate contacta participantul care a fost selectat drept câștigător în termen de o (1) săptămână de la prima încercare de stabilire a contactului, un astfel de participant va fi descalificat și premiul va fi oferit unuia dintre câștigătorii de rezervă, începând cu primul câștigător extras.
The new Winner is subject to the rules in art. 6.2 – in case it’s not possible to contact him/her in a period of 1 (one) week, the prize shall be offered to the next Participant, picked as a reserve. If in the abomination term, the Organizer does not succeed in contacting any of the picked Participants, or in the event that they refuse to accept the offered Prize, the Organizer shall be released from his obligation to giveaway  the prize . Noul câștigător se va supune regulilor din art. 6.2 – în cazul în care, timp de o (1) săptămână, stabilirea contactului se dovedește a fi imposibilă, premiul va fi oferit următorului participant selectat ca rezervă. Dacă organizatorul nu reușește să contacteze niciunul dintre participanții selectați sau în cazul în care aceștia refuză să accepte premiul oferit, organizatorul este exonerat de obligația de a oferi premiul.
PERSONAL DATA DATELE CU CARACTER PERSONAL
7.1 The Organizer shall process the personal data in accordance with Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (“General Data Protection Regulation”), as well as any applicable national legislation. Detailed information on the purposes and legal basis for the processing of personal data; the categories of recipients of personal data; the period for which the personal data shall be stored; the rights of data subjects in relation to the processing of their personal data by the Organizer as well as information on how they can be exercised; contact details of the Data Protection Officer, and any other information which is required to be provided in accordance with the General Data Protection Regulation to the data subjects is contained in the Privacy Notice for myPOS Promotional Campaigns Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 („Regulamentul general privind protecția datelor”), precum și cu toate prevederile legislației naționale aplicabile. Informații detaliate privind scopurile și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; perioada pe parcursul căreia vor fi stocate datele cu caracter personal; drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către organizator, precum și informații privind modul în care acestea pot fi exercitate; datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și orice alte informații care trebuie furnizate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor persoanelor vizate sunt incluse în Notificarea de confidențialitate pentru campaniile promoționale myPOS
PUBLICITY
The current General Terms and Conditions shall be made public and available throughout the Game Period on the Organizer’s website at myPOS.com. Termenii și condițiile generale actuale vor fi făcute publice și disponibile pe întreaga perioadă a jocului pe site-ul organizatorului, la adresa myPOS.com.
LOSS OF RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GAME PIERDEREA DREPTULUI DE A PARTICIPA LA JOC
9.1 Any Participant who fails to meet any of the requirements, expressed in the definition of “Participant”, shall lose the right to participate in this Game. Orice participant care nu îndeplinește oricare dintre cerințele exprimate în definiția termenului „Participant”, își pierde dreptul de a participa la acest joc.
TERMINATION OF THE GAME REZILIEREA JOCULUI
The Organizer has the irrevocable right to terminate the Game at any time, by declaring this in accordance with Section 8 Publicity, in the event of circumstances beyond his control which hinder the Game’s further performance and cannot be eliminated by the Organizer. Organizatorul are dreptul irevocabil de a rezilia jocul în orice moment, declarând acest lucru în conformitate cu secțiunea 8, Publicitate, în cazul unor circumstanțe aflate dincolo de controlul său, care împiedică executarea ulterioară a jocului și care nu pot fi eliminate de către organizator.
 The Organizer has the irrevocable right to terminate the Game at any time without notice to the Participants if he finds abuse or gross violation of the rules, in case of force majeure or for other objective reasons, including but not limited to material losses, an order of the competent state authorities for the suspension of the Game, and others. In the event of misuse, negligence, or violation of the General Terms by a Participant, the Organizer has the right to disqualify him  Organizatorul are dreptul irevocabil de a rezilia jocul în orice moment, fără notificarea participanților, în cazul în care constată abuzul sau încălcarea gravă a regulilor, în caz de forță majoră sau din alte motive obiective, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi materiale, un ordin al autorităților de stat competente pentru suspendarea jocului și altele. În caz de abuz, neglijență sau încălcare a termenilor generali de către un participant, organizatorul are dreptul de a-l descalifica
FINAL PROVISIONS DISPOZIȚII FINALE
The Organizer reserves the right, at his sole discretion, to amend and supplement the terms and conditions of this Game, and any changes shall be made public and available to all participants and users in accordance with Section 8 Publicity. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și completa termenii și condițiile acestui joc la propria sa discreție, iar orice modificări vor fi făcute publice și puse la dispoziția tuturor participanților și utilizatorilor în conformitate cu secțiunea 8, Publicitate.
 Any change in the terms of the Game Period shall be duly published on the official website myPOS.com   Orice modificare a termenilor referitori la perioada jocului va fi publicată în mod corespunzător pe site-ul oficial myPOS.com  
  For the cases not settled by the current General Terms and Conditions the provisions of Bulgarian law shall apply. Any dispute, contradiction or claim arising out of or relating to the performance, interpretation, application or termination of the General Terms and Conditions shall be governed by the parties through mutual concessions. If the parties fail to settle their relations out of court, the relevant Bulgarian court is competent to resolve the dispute, in accordance with the Bulgarian legislation.  În cazul situațiilor nesoluționate de termenii și condițiile generale actuale se aplică dispozițiile legislației bulgare. Orice litigiu, contradicție sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu executarea, interpretarea, aplicarea sau încetarea termenilor și condițiilor generale vor fi guvernate de părți prin concesii reciproce. În cazul în care părțile nu reușesc să își soluționeze neînțelegerile în afara instanței, instanța relevantă din Bulgaria este competentă să soluționeze litigiul, în conformitate cu legislația bulgară.

Partajați această postare:

Postări relaționate

Contactați-ne
Cookie

Selectează-ți preferințele pentru cookie-uri

2-3