Vanliga frågor

CRS och FATCA

 • Notis avseende FATCA-lagen och CRS-lagen

  Under de internationella regeringsöverenskommelserna som slutits av alla EU-medlemsstater och den amerikanska US Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA-lagen"), införd för att implementera en överenskommelse mellan Förenta staterna ("U.S.") och EU-medlemsstaternas regeringar avseende internationell skatteöverensstämmelse, och ett EU-direktiv om obligatoriska automatiska informationsutbyten avseende skatter (2014/107/EU), införd för att implementera OECD:s gemensamma rapporteringsstandard ("CRS-lagen"), så informerar vi och de finansiella institut som tillhandahåller finansiella rapporter och betalningstjänster under det juridiska avtalet för myPOS-tjänsten, såsom datainsamlare, att följande data kommer att insamlas och kan komma att utbytas eller på annat sätt behandlas avseende ovanstående lagar (förutsatt att de är tillämpbara) och i enlighet med dem:

  • Ditt namn;
  • Din adress;
  • Ditt land (eller länder) för (ansett) skatteuppehälle;
  • Ditt momsregistreringsnummer eller skattenummer, utfärdat av ditt land eller länder för skatteuppehälle, och, när tillämpbart, ditt amerikanska U.S. Tax Identification Number (U.S. TIN);
  • Födelseland och födelsedatum;
  • Ditt kontonummer (eller substituerande kontonummer, som identifierar var dina pengar innehas);
  • Ditt kontosaldo eller kontovärde den 31:a december för varje år när kontot innehas;

  Om du kvalficerar som en specificerad amerikansk person under FATCA-lagen och/eller som en rapporteringsbar person under CRS-lagen och under förutsättning att FATCA-lagen och CRS-lagen ålägger skyldigheter på de finansiella institutioner (oavsett fallet, såsom en "rapporteringsbar kontoinnehavare"), så kommer denna information automatiskt att utbytas av respektive finansinstitut, såsom ett rapporterande finansinstitut under dessa lagar, med de lokala skattemyndigheterna i de hemmahörande medlemsstaterna av respektive finansinstitut. Det senare kommer att utbyta denna information med det amerikanska U.S. Internal Revenue Service om FATCA-lagen är tillämpbar och/eller, om CRS-lagen är tillämpbar, med de relevanta myndigheterna för respektive land eller länder för skatteuppehälle som är deltagande jurisdiktioner under CRS-lagen.

  Informationen som listats ovan kommer att utbytas med de lokala skattemyndigheterna i hemstaterna för respektive finansinstitut för varje kalenderår under vilket du är eller blir en rapporteringsbar kontoinnehavare (senast den 30:e juni av efterföljande kalenderår). Sådan information kommer följaktligen fortsätta att behandlas av oss och de finansiella institutioner som designerats i ditt juridiska avtal för myPOS-tjänsten tills dess att det inte längre är nödvändigt för de syften för vilka de behandlas. Den första rapporteringen är planerad för april 2017 för kontosaldon såsom de var den 31:a december 2016.

  Under FATCA- och CRS-lagarna, så är du förpliktigad att tillhandahålla all ytterligare information som kan komma att krävas då och då av de finansiella institutionerna för att tillämpa dessa lagar. Misslyckande att göra så i tid kan ge upphov till en rapportering av respektive finansinstitut av din information till de lokala skattemyndigheterna som i sin tur kommer att utbyta denna information med de myndigheter som nämns ovan. Du har rätt att komma åt informationen som utbyts med de lokala skattemyndigheterna och, såsom kan vara fallet, rättighet att korrigera denna information. För att utnyttja dessa rättigheter, så bör du fortsätta i enlighet med det juridiska avtalet för myPOS-tjänsten.

  Referenser till FATCA-lagen och CRS-lagen inkluderar referenser till alla regler baserade på avtal om gemensamma rapporteringsstandarder som kan vara tillämpbara under de tillämpbara lagarna samt all lagstiftning som kan förändra eller ersätta denna regler, lagar och avtal.

  Om CRS

  CRS (Common Reporting Standard) är en internationell standard för att samla in information från finansiella institut i de deltagande länderna. Den togs fram av OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) för att förebygga skattefusk, förbättra transparensen och skydda skatteintegriteten.

  I linje med kraven i CRS så måste finansiella institut i de deltagande jurisdiktionerna insamla viss information från sina kunder och dela denna information med de lokala skattemyndigheterna. Syftet bakom detta är att identifiera skatteuppehället för kunderna.

  Över 100 jurisdiktioner har tagit del i CRS och har kommit överens om automatiska utbyten och automatisk rapportering av finansiell och skatterelaterad information på en årlig basis.

  Hur påverkar detta mig?

  Under CRS så är myPOS skyldiga att identifiera huruvida du är en skattepliktig medborgare i ett land, och innehar ett konto i ett annat land. För att göra detta så måste vi samla in viss information om dig och ditt företag och rapportera in detta till skattemyndigheten.

  Vilken information kommer myPOS att samla in under CRS?

  För att göra det så smidigt som möjligt och för att förenkla denna process, så insamlar vi all nödvändig information när du registrerar dig. Om vi skulle behöva fler uppgifter i framtiden så kontaktar vi dig.

  Varför måste jag tillhandahålla information om vilken jurisdiktion jag är skattepliktig i?

  Under CRS så kräver skattemyndigheterna att finansiella institut som myPOS samlar in och rapporterar information om kundernas konton och skattestatus.

  Vilka länder deltar i CRS?

  Du kan se en komplett lista över de deltagande länderna här.

  Om FATCA-lagen

  FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act. Den togs fram av det amerikanska Department of Treasury och Internal Revenue Service (IRS) och kräver att utländska finansiella institut rapporterar om utländska tillgångar för amerikanska kontoinnehavare. FATCA är huvudsakligen ett rapporteringssystem som söker adressera upplevt skattefusk och uppmuntra till att följa skatteregelverk.

  Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan CRS och FATCA?

  FATCA och CRS är de facto väldigt likartade och delar många kännetecken, eftersom deras huvudsyfte är att motverka skattefusk och skapa en gemensam standard för informationsutbyte om finansiella konton. CRS har däremot ett mycket bredare omfång. Medan FATCA enbart fokuserar på amerikanska personer, så kräver CRS rapporter om invånare i “CRS-deltagande länder”.

  Vilken inverkan kommer FATCA ha?

  Varje år så måste finansiella institut såsom myPOS samla in och dela information om finansiella konton för amerikanska personer.

  Var denna artikel hjälpsam?

  Tack för din feedback!

  Tack för din feedback!

  Skicka feedback till oss

Kontakta oss
Cookie

Välj preferenser för kakor

2-3