myPOS блог Новини

Bacchus Fish Fest 2020 – Общи условия

Кампания за популяризиране на картовите плащания чрез myPOS

Настоящите Общи условия уреждат правилата, съгласно които Майпос Сървисиз ООД, ЕИК 204713889 със седалище и адрес на управление област Варна, община Варна, гр. Варна 9023, район Младост, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1 (наричано по-нататък “Организатор”) организира кампания, целяща разпространението на картовите плащания сред изложителите на събитието Бакхус Fish Fest, което ще се състои на 17-18 октомври 2020 г. в град София, като ги стимулира да приемат повече картови трансакции на ПОС терминал. Кампанията се осъществява със съдействието на MasterCard.

Участвайки в Играта, Вие се съгласявате със следните условия:

ДЕФИНИЦИИ:

„Кампания” означава дейност, която се провежда от Организатора в сътрудничество с MasterCard за Периода на Кампанията сред своите клиенти;

„Организатор” е дружеството Майпос Сървисиз ООД, ЕИК 204713889 със седалище и адрес на управление област Варна, община Варна, гр. Варна 9023, район Младост, Бизнес Парк Варна, Сграда Б1;

„Участник в Кампанията” или „Участник“ е всяко лице, отговарящо на всички следващи условия:

 1. Търговец, който присъства на събитието Бакхус Fish Fest, и е активен участник в събитието, излагащ своите изделия по време на събитието;
 2. Лицето да е изпълнило минимум една валидна трансакция посредством своя myPOS терминал през Периода на Кампанията;
 3. Лицето да е преминалo успешно през процеса на верификация за продукта myPOS;
 4. Лицето да няма качество на съдружник в дружеството, организиращо Кампанията или да е служител на Организатора, или да има качество на Свързано лице с Организатора по смисъла на ЗППЦК или да е заето в дейност, фактически свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.

Всеки Участник, който спре да отговаря на което и да е от изискванията на дефиницията за Участник, загубва право на участие в настоящата Игра.

 „Период на Кампанията” е времевият период между 00:00 ч. на 17 октомври 2020 г. до 23:59 ч. на 18 октомври 2020 г. включително, през който Участниците ще могат да участват в Кампанията в съответствие с настоящите Общи Условия.

ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Цел на Кампанията е да разпространи картовите плащания сред изложителите и посетителите на събитието Бакхус Fish Fest, състоящо се на 17-18 октомври 2020 в град София, като ги стимулира да приемат повече картови трансакции на ПОС терминал. Тримата Участници, приели най-много картови разплащания при продажбата на своите изделия ще получат награда – часовник марка Huawei или слушалки Samsung, както е описанo в детайли по-долу в условията.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Организаторът определя победителите въз основа на броя обработени през ПОС терминал на myPOS транзакции със статус „Одобрен“ по време на Периода на Кампанията. Победители са тримата Участници, които са отчели най-голям общ брой транзакции по приемане на картови плащания на myPOS терминал със статус „Одобрен“ за Периода на Кампанията.

НАГРАДА

Наградите ще бъдат разпределени между Победителите по следния начин:

 1. Часовник Huawei GT2e – Черен ще бъде връчен на Участника на първо място по брой приети картови плащания на myPOS терминал със статус „Одобрен“ за Периода на Кампанията
 2. Часовник Huawei GT2e – Червен ще бъде връчен на участника на второ място по брой приети картови плащания на myPOS терминал със статус „Одобрен“ за Периода на Кампанията
 3. Слушалки Samsung Galaxy Buds Live ще бъдат връчени на участника на трето място по брой приети картови плащания на myPOS терминал със статус „Одобрен“ за Периода на Кампанията

НАГРАЖДАВАНЕ

 1. Победителите ще бъде представени от Организатора до 28 октомври 2020 г.
 2. Организаторът ще информира победителите относно получаването на наградите чрез данните за контакт, с които Участниците са се регистрирали за услугата myPOS.
 3. Участниците, които са изпълнили условията, определящи ги като победители, ще получат наградата си лично в myPOS Шоурум София на адрес бул. Джеймс Баучер 76А, Hill Tower 1407, ж.к. Лозенец, София в десет дневен срок след обявяването им за победители.
 4. Участниците дават съгласието си, че при приемането на наградата се съгласяват да бъдат снимани с рекламни цели, както и техните имена и снимки да станат публични и да бъдат използвани в официалния сайт на Организатора и в социалните канали за myPOS Услугата, без за това да е дължимо заплащане на хонорар.
 5. При невъзможност на Участник да получи наградата си лично в myPOS Шоурум София, наградата ще бъде изпратена по пощата или чрез куриер.
 6. При отказ на печеливш Участник да получи наградата, както и когато не предостави необходимото съдействие за получаване на наградата, ако такова е необходимо, последният губи правото да получи съответната награда. В този случай ще бъде избран за победител следващият Участник, с най-много регистрирани валидни трансакции.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни съгласно настоящите Общи условия, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), както и на цялото приложимо национално законодателство. Подробна информация за целите на обработване, за основанието, за периода, за който се съхраняват, за правата на субекта на лични данни във връзка с обработване на личните данни, както и начина по който ще се използват, данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни, както всяка друга информация, която Общият регламент може да изиска да бъде представена на субекта на личните данни, е достъпна в Политиката за поверителност на уебсайта за myPOS Услугата (https://www.mypos.com/bg/terms-conditions), в които Участниците са се съгласили при регистриране за myPOS Услугата.

ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не носи отговорност, в случай че награда не може да бъде предадена на Участник по причини, които не зависят от Организатора. Ако Участникът не бъде открит на предоставения от него адрес, ще бъде уведомен, че трябва да потърси наградата си в срок от 10 работни дни от момента на уведомяването, в противен случай Организаторът може да определи друг Участник за победител.
 2. Организаторът не носи отговорност за начина на използване на наградите от страна на  спечелилите и евентуални вреди за трети лица, настъпили във връзка с използване на наградите.
 3. Организаторът няма задължението да осъществява каквато и да е кореспонденция, свързана с Участниците, които не са спечелили, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 4. Всякакви законови задължения от данъчно, осигурително или друго естество, дължими от печелившите Участници във връзка със спечелената награда, са изцяло отговорност и в тежест на печелившите Участници.
 5. Доколкото е позволено от действащото законодателство, Организаторът или което и да е друго лице, въвлечено в организирането и изпълнението на настоящата промоция по какъвто и да е начин, не носят отговорност за каквито и да е вреди, щети или пропуснати ползи, които изцяло или отчасти, пряко или косвено, са резултат от приемането, притежанието и употребата на наградата, спечелена от играта или участието в Играта и свързаните с нея дейности, понесени от Участниците или което и да е трето лице във връзка с настоящата Игра.
 6. Организаторът не носи отговорност за действията на Участниците в Играта. Всеки Участник отговаря лично за своите действия.
 7. Организаторът не носи отговорност в случай, че наградата не може да бъде предоставена на печеливш Участник поради невъзможност същият да бъде идентифициран, поради погрешно предоставени данни за контакт, грешни или подвеждащи данни, предоставени от Участника, поради  неполучаване или  непрочитане на кореспонденцията от страна на печеливш Участник, при невъзможност Участник да бъде намерен, за да получи наградата си и други причини, извън контрола на Организатора.
 8. Организаторът не носи отговорност в случай, че спечелил награда Участник не се възползва от правото си да получи и откаже да получи същата в срока и при условията на настоящите Общи условия.
 9. Организаторът не гарантира и не носи отговорност дали печелившите Участници ще се възползват от наградите си, за възможността им да ползват спечелените награди, както и начина на използване на предоставените награди.

ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ ОТ И ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към Участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Кампанията и т.н. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от Участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На Участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Счита се, че всички лица приели да участват в Кампанията са запознати и приемат настоящите Общи условия. В случай че Участниците са получили уведомление или са получили информация за настоящата Кампания и не са информирали Организатора за отказа си от участие. Участник може да изпрати отказ на следния имейл: marketing@mypos.com
 2. Организаторът има право да отменя или да променя Общите условия на Кампанията по всяко време едностранно.
 3. Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от настоящите Общи условия, се  решават  от компетентния съд в град София, България.
 4. Допълнителна информация за настоящата Кампания ще намерите в шоурума на myPOS на бул. Джеймс Баучер 76А, Хил Тауър, София, България.
 5. Настоящите Общи условия се прилагат от 17.10.2020.

Подобни статии

2-3