myPOS блог Новини

Условия на Кампания Коледен Парк – myPOS

1. Същност на Кампанията

Участникът, приел най-голям брой плащания чрез своя myPOS терминал по време на събитието Коледен парк, организиран на пл. Славейков в гр. София в периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г., ще бъде обявен за победител и ще бъде награден от Организатора в съответствие с настоящите Условия. 

Периодът, през който Участникът ще може да се възползва от Кампанията, стартира в 00:00 ч. на 01.12.2023 г. (EET) и ще продължи до 23:59 ч. (EET) на 31.12.2023 г., включително.

2. Условия за участие в Кампанията

В Кампанията могат да участват активни потребители на myPOS услугата, които отговарят на определението за „Участник“ и за които няма други законови ограничения за участие.

За да участва в Кампанията и спечели наградата, Участникът:

  • Трябва да участва в събитието Коледен Парк, провеждащ се от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. на пл. Славейков, гр. София, като предлага своите изделия по време на събитието;
  • Трябва да е приел най-голям брой плащания с карта посредством myPOS терминал в сравнение с останалите участници в Кампанията.

3. Награди и Награждаване

Наградите, които Организаторът ще предостави, са следните: Вечеря за двама в тъмния ресторант „Тенебрис“ на стойност 240 лв. (необходима е предварителна резервация)

Имената на победителите ще бъдат обявени не по-късно от 12.01.2024 г.

Всеки печеливш ще бъде информиран за спечелената награда по имейл или мобилен номер, регистриран от него, и в срок от 3 дни от обявяването. Организаторът се свързва с всеки победител, за да потвърди получаването на наградата. В случай че Организаторът не може да се свърже с печелившия или печелившият не може да бъде открит, или печелившият не потвърди получаването на наградата в рамките на 3 дни, считано от обявяването, или откаже да участва в кампанията, или откаже да получи наградата, или не се яви да получи наградата си, последният губи правото си да получи наградата и Организаторът има право да предостави наградата на алтернативен печеливш.

Организаторът изпраща наградата, спечелена от печеливш участник, в срок от 5 дни от момента на установяване на контакт с печелившия. Разходите за доставка на наградата се поемат от Организатора. Начинът на доставка се определя единствено от Организатора по негова преценка. Доставката на наградата се извършва само след изрично потвърждение на адреса от страна на победителя.

4. Друга релевантна информация

  1. Дефиниции

„Организатор“ е дружеството myPOS Services Ltd.

“Участник“ означава Търговец, който успешно се е регистрирал за myPOS услугата и:

  • няма качество на съдружник в дружеството, организиращо Кампанията, не е служител на Организатора, няма качество на Свързано лице с Организатора по смисъла на приложимия закон не е заето в дейност, фактически свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника
  • е установен на територията на България

“Период на Кампанията“ означава времевият период, през който Участниците могат да участват в Кампанията съгласно настоящите Условия

2. С участието си в Кампанията Участниците се обвързват с настоящите Условия и се съгласяват да ги спазват. Организаторът не носи никаква отговорност за действията на участниците. Всеки участник носи отговорност за своите действия и изявления.

3. Всеки участник, който не отговаря на някое от изискванията, посочени в дефиницията за “Участник”, губи правото си да участва в Кампанията. В случай на злоупотреба, небрежност или нарушаване на Условията от страна на Участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Настоящите Условия се публикуват и са достъпни през целия период на Кампанията на уебсайта на Организатора на www.mypos.com. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва общите условия на настоящата Кампания, като всички промени се оповестяват публично и са достъпни за всички Участници.

Всякакви законови задължения от данъчно, осигурително или друго естество, дължими от Участници във връзка със спечелената награда, са изцяло отговорност и в тежест на печелившите.

Организаторът не носи никаква отговорност за никакви преки или косвени вреди, които могат да възникнат от участието в настоящата Кампания. Организаторът не носи никаква отговорност за евентуални грешки в данните, предоставени Участници, като за точността на данните за контакт отговаря единствено Участникът.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на уебсайта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без предизвестие към Участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Кампанията и т.н.

За неуредените от тези Условия случаи се прилагат разпоредбите на българското право. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на Условията, се уреждат по от страните чрез взаимни отстъпки. Ако страните не успеят да уредят отношенията си извънсъдебно, компетентен да реши спора е съответния български съд, съобразно действащото българско законодателство.

5. Лични данни

Всички лични данни съгласно настоящите Общи условия, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), както и на цялото приложимо национално законодателство. Подробна информация за целите на обработване, за основанието, за периода, за който се съхраняват, за правата на субекта на лични данни във връзка с обработване на личните данни, както и начина по който ще се използват, данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни, както всяка друга информация, която Общият регламент може да изиска да бъде представена на субекта на личните данни, е достъпна в Политика за поверителност за промоционални кампании на myPOS, https://www.mypos.com/bg-bg/terms-conditions/doc:PP, в които участниците са се съгласили при регистриране за myPOS Услугата.

Подобни статии

2-3