myPOS blog Termékekkel Kapcsolatos Hírek

A kampány általános feltételei – myPOS Glass

Campaign General Terms A kampány általános feltételei
myPOS MasterCard payments myPOS MasterCard-fizetések
Definitions: Fogalommeghatározások:
“Game” means a campaign, that is managed by the Organizer, for the Game Period, in accordance with the present General Terms „Játék”: aSzervező által a Játékidőszakban a jelen Általános Feltételekkel összhangban lebonyolított kampány.
“myPOS Glass” is a software solution that allows the merchant ‘s smartphone to function as a POS terminal. With myPOS Glass, the merchant accepts card payments from end users directly through his smart phone without the need to use a separate device for a POS terminal. „myPOS Glass”: egy olyan szoftvermegoldás, amely lehetővé teszi, hogy a kereskedő okostelefonja POS-terminálként működjön. A myPOS Glass révén a kereskedő közvetlenül az okostelefonján keresztül fogadhatja el a kártyás fizetéseket a végfelhasználóktól, anélkül, hogy külön POS-terminálként szolgáló eszközt kellene használnia.
“Participant” means a Merchant, who is successfully registered for myPOS Service and conforms to all of the below: „Résztvevő”: olyan Kereskedő, aki sikeresen regisztrált a myPOS-szolgáltatásra, és megfelel az alábbiakban felsoroltaknak:
 The Merchant must have the myPOS Glass app downloaded and activated. 1. A Kereskedőnek le kell töltenie és aktiválnia kell a myPOS Glass alkalmazást.
The Merchant is not a member or shareholder or works under an employment relationship or on the basis of another contract with the Organizer or any Related Party within the meaning given in the LPOS, or is engaged in an activity related to the realization, provision and administration of the campaign. In the event of such incompatibility with this requirement, the Organizer shall cease such person’s right to participate until the incompatibility of the Participant is proven non – existent 2. A Kereskedő nem tagja vagy részvényese a Szervezőnek, nem dolgozik munkaviszonyban vagy egyéb szerződés alapján a Szervezővel vagy az LPOS-ban megadott értelemben vett kapcsolt féllel, illetve nem folytat a kampány megvalósításához, biztosításához és adminisztrációjához kapcsolódó tevékenységet. Ajelen követelménynek való ilyen összeférhetetlenség esetén a Szervező megszünteti az érintett személy részvételi jogát, és az érintett személy mindaddig nem gyakorolhatja azokat, amíg a Résztvevő összeférhetetlensége bizonyítottan nem áll fenn.
The Merchant is established in a member-state of the EEA. 3. A Kereskedő az EGT valamely tagállamában telepedett le.
“Game Period” means the time frame, during which the Participants can participate in the Game in accordance with the current General Terms and Conditions. „Játékidőszak”: az az időtartam, amely alatt a Résztvevők a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően részt vehetnek a Játékban.
The current General Terms and Conditions establish the rules in accordance to which the Promoting Campaign for cashless payments with Mastercard and Maestro via the myPOS Glass Service is conducted in Hungary. The Game is carried out with the support of MasterCard. A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg azokat a szabályokat, amelyek szerint a myPOS Glass szolgáltatáson keresztül a Mastercard és Maestro készpénzmentes fizetésre vonatkozó Promóciós Kampány lebonyolításra kerül Magyarországon. A Játék a MasterCard támogatásával valósul meg.
The General Terms and Conditions are prepared in accordance with the requirements of the Bulgarian legislation and are published on the myPOS website. Az Általános Szerződési Feltételek a bolgár jogszabályok követelményeinek megfelelően készültek és a myPOS webhelyén kerülnek közzétételre.
By participating in the Game the Participants are bound by the present General Terms and agree to comply with the latter. A Játékban való részvétellel a Résztvevők magukra nézve kötelezőnek tekintik a jelen Általános Feltételeket, és vállalják azok betartását.
GAME ORGANIZER JÁTÉKSZERVEZŐ
The Organizer of the campaign is myPOS AD, registered in the Commercial Register, with UIC 205050564, registered and head office: Bulgaria, Varna, Business Park Varna B1 (“Organizer”). A kampány Szervezője a myPOS AD, amelynek a cégnyilvántartásba bejegyzett száma az UIC 205050564, a bejegyzett székhelye és központi irodája pedig Bulgaria, Varna, Business Park Varna B1 (a továbbiakban: Szervező).
GAME PERIOD JÁTÉK IDEJE
The Game shall be in effect for three calendar months. A Játék három naptári hónapig tart.
The Game shall start at 00:00 (UTC+2)  on the 15.09.2022 until 23:59 (UTC+2),  on the 15.12.2022. A Játék 2022. szeptember 15-én 00:00 órakor (UTC+2) kezdődik és 2022. december 15-én 23:59 órakor (UTC+2) ér véget.
TERMS FOR PATICIPATION RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Each person/entity, which adheres to the definition of a “Participant” and is not barred for any other legal reason from participation in this Game, is able to participate in the latter. A Játékban minden olyan személy/szervezet részt vehet, amely megfelel a „Résztvevő” fogalmának, és nincs más jogi okból kizárva a Játékban való részvételből.
GAME MECHANISM A JÁTÉK MECHANIZMUSA
5 (five) Participants will be chosen for Winners through a random draw. The draw will take place after the end of the Game Period. Véletlenszerű sorsolással választanak ki 5 (öt) Résztvevőt Nyertesnek. A sorsolásra a Játékidőszak lejárta után kerül sor.
 In order to have a chance to win a Prize through the lottary, the Participant needs to have the myPOS Glass mobile app downloaded and activated. All new Merchants need to open a myPOS account in order to participate in the Game.  Ahhoz, hogy a Résztvevőnek esélye legyen nyerni a sorsoláson, le kell töltenie és aktiválnia kell a myPOS Glass mobilalkalmazást. Minden új Kereskedőnek nyitnia kell egy myPOS-számlát ahhoz, hogy részt vehessen a Játékban.
In case the requirements are met, the Merchant is automatically included for a draw in the lottery. Any Merchant, that does not wish to participate in the Game can send us their preference to marketing@mypos.com. A követelmények teljesítése esetén a Kereskedő automatikusan részt vesz a sorsoláson. Bármelyik Kereskedő, aki nem kíván részt venni a Játékban, elküldheti nekünk a marketing@mypos.com e-mail-címre a preferenciáját.
PRIZES AND WINNERS DÍJAK ÉS NYERTESEK
The Participants shall each have the chance to win a virtual gift card (e-GiftCard Mastercard) of 100 000 HUF. A Résztvevők egyenként 100 000 Ft értékű virtuális ajándékkártyát (e-GiftCard Mastercard) nyerhetnek.
The e-GiftCard Mastercard is made for online payments only. Az e-GiftCard Mastercard kizárólag online fizetésre szolgál.
Within a period of 2 (two) weeks after the last day of the Campaign, the Organizer shall pick the names of five Participants who shall win the prize, using an automatic software RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-name-picker.php). A Szervező a Kampány utolsó napját követő 2 (két) héten belül egy automatikus RANDOM NAME PICKER (véletlenszerű név kiválasztó) (https://commentpicker.com/random-name-picker.php) szoftver segítségével kiválasztja annak az öt Résztvevőnek a nevét, akik megkapják a nyereményt.
The Organizer shall also pick five Participants as reserves, in case the primary Winner does not come forward to receive its prize. A Szervező kiválaszt öt Résztvevőt arra az esetre, ha az elsődleges nyertes nem jelentkezik a nyeremény átvételére.
The Participants picked as Winners shall be notified via their contact data, submitted during the registration process for the myPOS service no later than 1 (one) week after the pick. A Nyertesekként kiválasztott Résztvevőket a myPOS-szolgáltatásra történő regisztráció során megadott elérhetőségeiken keresztül értesítik legkésőbb a kiválasztást követő 1 (egy) héten belül.
The Winners shall receive their prizes within two weeks of the confirmation set out in pt. 6.1., on their email address. A Nyertesek a 6.1. pontban meghatározott visszaigazolástól számított két héten belül kapják meg a nyereményüket az e-mail-címükre.
TERM FOR ACCEPTING PRIZE A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK HATÁRIDEJE
The Participant shall have 1 (one) week as of the notification to him/her for the winning of the prize to confirm his/her wish to receive it and to provide a valid email address to which he/she wants it sent to. A Résztvevőnek a nyeremény elnyeréséről szóló értesítéstől számított 1 (egy) hét áll rendelkezésére a nyeremény átvételének megerősítésére, és hogy megadja azt az érvényes e-mail-címet, amelyre meg szeretné kapni a nyereményt.
In case the Organizer is unable to contact the Participant, who has been picked as a Winner, within a period of 1 (one) week as of the first attempt to contact, such Participant shall be disqualified and the prize shall be offered to one of the reserve winners, starting from the first one drawn. Amennyiben a Szervező az első kapcsolatfelvételi kísérlettől számított 1 (egy) héten belül nem tudja felvenni a kapcsolatot a Nyertesként kiválasztott Résztvevővel, a Résztvevő kizárásra kerül, és a Szervező a kisorsolt tartaléknyertesek egyikének – az elsőként kisorsolt nyertestől kezdve – ajánlja fel a nyereményt.
The new Winner is subject to the rules in art. 6.2 – in case it’s not possible to contact him/her in a period of 1 (one) week, the prize shall be offered to the next Participant, picked as a reserve. If in the abomination term, the Organizer does not succeed in contacting any of the picked Participants, or in the event that they refuse to accept the offered Prize, the Organizer shall be released from his obligation to giveaway  the prize . Az új Nyertesre a 6.2. cikk szerinti szabályok vonatkoznak – amennyiben 1 (egy) héten belül nem sikerül felvenni vele a kapcsolatot, a következő, tartalékként kiválasztott Résztvevőnek ajánlják fel a nyereményt. Ha a Szervezőnek a fenti határidőn belül nem sikerül felvennie a kapcsolatot a kiválasztott Résztvevők egyikével sem, vagy amennyiben azok nem fogadják el a felajánlott nyereményt, a Szervező mentesül a nyeremény átadására vonatkozó kötelezettsége alól.
PERSONAL DATA SZEMÉLYES ADATOK
7.1 The Organizer shall process the personal data in accordance with Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (“General Data Protection Regulation”), as well as any applicable national legislation. Detailed information on the purposes and legal basis for the processing of personal data; the categories of recipients of personal data; the period for which the personal data shall be stored; the rights of data subjects in relation to the processing of their personal data by the Organizer as well as information on how they can be exercised; contact details of the Data Protection Officer, and any other information which is required to be provided in accordance with the General Data Protection Regulation to the data subjects is contained in the Privacy Notice for myPOS Promotional Campaigns A Szervező az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679/EK rendelete („Általános adatvédelmi rendelet”), valamint az alkalmazandó nemzeti jogszabályok szerint kezeli a személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének céljaira és jogalapjára; a személyes adatok címzettjeinek kategóriáira; a személyes adatok tárolásának időtartamára; az érintettek személyes adataik Szervező általi kezelésével kapcsolatos jogaira, valamint az ezek gyakorlásának módjára vonatkozó információkra; az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségére, valamint minden egyéb olyan információra vonatkozó részletes tájékoztatást, amelyet az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően az érintettek számára meg kell adni, a myPOS promóciós kampányok adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz.
PUBLICITY
The current General Terms and Conditions shall be made public and available throughout the Game Period on the Organizer’s website at myPOS.com. Az aktuális Általános Szerződési Feltételeket a Szervező webhelyén, a myPOS.com oldalon kell közzétenni és elérhetővé tenni a Játékidőszak alatt.
LOSS OF RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GAME A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOG ELVESZTÉSE
9.1 Any Participant who fails to meet any of the requirements, expressed in the definition of “Participant”, shall lose the right to participate in this Game. Az a Résztvevő, aki nem felel meg a „Résztvevő” fogalom meghatározásában kifejezett bármelyik követelménynek, elveszíti a Játékban való részvétel jogát.
TERMINATION OF THE GAME A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE
The Organizer has the irrevocable right to terminate the Game at any time, by declaring this in accordance with Section 8 Publicity, in the event of circumstances beyond his control which hinder the Game’s further performance and cannot be eliminated by the Organizer. A Szervezőnek visszavonhatatlan joga van arra, hogy bármikor, a Reklám című 8. résszel összhangban megszüntesse a Játékot, amennyiben olyan, rajta kívül álló körülmények állnak fenn, amelyek akadályozzák a Játék további lebonyolítását, és amelyeket a Szervező nem tud elhárítani.
 The Organizer has the irrevocable right to terminate the Game at any time without notice to the Participants if he finds abuse or gross violation of the rules, in case of force majeure or for other objective reasons, including but not limited to material losses, an order of the competent state authorities for the suspension of the Game, and others. In the event of misuse, negligence, or violation of the General Terms by a Participant, the Organizer has the right to disqualify him  A Szervezőnek visszavonhatatlan joga van bármikor, a Résztvevők értesítése nélkül megszüntetni a Játékot, ha visszaélést vagy a szabályok durva megsértését tapasztalja, vis maior vagy más objektív okok miatt, beleértve, de nem kizárólagosan anyagi veszteségek, az illetékes állami hatóságok által a Játék felfüggesztésére hozott végzés és egyéb okok miatt. Amennyiben a Résztvevő visszaél az Általános Feltételekkel, illetve megsérti azokat vagy mulasztást követ el velük kapcsolatban, a Szervezőnek jogában áll kizárni a Résztvevőt.
FINAL PROVISIONS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
The Organizer reserves the right, at his sole discretion, to amend and supplement the terms and conditions of this Game, and any changes shall be made public and available to all participants and users in accordance with Section 8 Publicity. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa és kiegészítse a jelen Játék feltételeit, és minden módosítást nyilvánosságra kell hoznia és hozzáférhetővé kell tennie minden résztvevő és felhasználó számára a Reklám című 8. résszel összhangban.
Any change in the terms of the Game Period shall be duly published on the official website myPOS.com   A Játékidőszak feltételeinek bármilyen változását megfelelően közzé kell tenni a myPOS.com hivatalos webhelyen.  
For the cases not settled by the current General Terms and Conditions the provisions of Bulgarian law shall apply. Any dispute, contradiction or claim arising out of or relating to the performance, interpretation, application or termination of the General Terms and Conditions shall be governed by the parties through mutual concessions. If the parties fail to settle their relations out of court, the relevant Bulgarian court is competent to resolve the dispute, in accordance with the Bulgarian legislation. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott esetekben a bolgár jog rendelkezései az irányadók. Az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséből, értelmezéséből, alkalmazásából vagy megszűnéséből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen vitát, ellentmondást vagy követelést a felek kölcsönös engedményekkel szabályoznak. Amennyiben a felek nem tudják peren kívül rendezni a kapcsolatukat, a jogvita rendezésére a bolgár jogszabályoknak megfelelően az illetékes bolgár bíróságot kell felkeresni.

Kapcsolódó hozzászólások