Въпроси и отговори

Такси за myPOS Профил

Откриването на myPOS сметка/профил е безплатно. Няма месечни и годишни такси обслужване, и търговецът плаща само за услугите, които използва.

Такси за обслужване:
Създаване на профил (с IBAN) Безплатно
Месечна такса обслужване Безплатно
Годишна такса обслужване Безплатно
Захранване и вътрешни преводи:
Входящи и изходящи вътрешни преводи Безплатно
Паричен превод между собствени сметки Безплатно
Захранване чрез банков трансфер Безплатно
Изходящи преводи към банкови сметки:
SEPA превод 3.00 EUR
SEPA Instant превод 4.00 EUR
Превод в CHF 4.00 EUR
Превод в GBP 4.00 EUR
Превод в BGN 4.00 EUR
Преводи в други валути в рамките на ЕИЗ, Великобритания и Швейцария1 4.00 EUR
Международни преводи във всички валути - SHA 0.250%, Min. 9.00 EUR
Международни преводи във всички валути - OUR 1.000%, Min. 14.90 EUR
Такси, свързани с парични преводи:
Искане за канселиране / връщане на плащане - изчакващ превод 25.00 EUR
Искане за канселиране или връщане на плащане за извършен изходящ банков превод 75.00 EUR + такси, начислени от банката кореспондент
Превод към грешен IBAN и/или BIC 10.00 EUR
Разследване на платежна операция - SEPA 25.00 EUR
Разследване на платежна операция2 75.00 EUR + такси, начислени от банката кореспондент
Обработка на SEPA директен дебит 0.50 EUR
Възстановяване на плащането на SEPA директен дебит3 1.00 EUR
Такси, свързани с плащания:
Плащания с myPOS онлайн / iDEAL 0.30 EUR
Възстановяване на myPOS онлайн плащане / iDEAL 0.25 EUR
Възстановяване от сметка Безплатно
Искане за Отказ или Връщане на плащане 10.00 EUR
Други такси:
Такса за несъдействие4 150.00 EUR
Такса за неактивност5 10.00 EUR
Tакса за неприемане на плащания6 5.00 EUR
Такса възстановяване на остатъчен баланс при закриване на акаунт Безплатно
SMS известие7 0.10 EUR
Извлечение на хартия или допълнителна информация/ искане за трансакции и баланс 5.00 EUR

1. Таксата важи за преводи в рамките на ЕИЗ, Великобритания и Швейцария, в някоя от следните валути: CZK, DKK, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK

2. Такси за разследвания, започнали 3 месеца след първоначалната дата на трансакцията. Таксите ще бъдат обявени след като получим информация от банката кореспондент.

3. Можеш да изискаш възстановяване на SEPA директен дебит, дебитиран в рамките на осем седмици след датата на изпълнение и на всяка неоторизирана трансакция след осем седмици и до тринадесет месеца от плащането ѝ

4. Това не е стандартна такса. Таксата е изключение и се начислява в случаи, при които профилът ти е бил блокиран, защото не си ни предоставил в срок документи и информация, които ние сме длъжни да изискаме по закон или защото си в нарушение, което не е било поправено в разумен срок. В такъв случай ще ти изпратим 2-месечно предизвестие преди да пристъпим към начисляване на таксата.

5. Това не е стандартна такса. Таксата е изключение и се начислява в случаи, при които не си извършвал валидни трансакции в продължение на 10 последователни месеца. В такъв случай ще ти изпратим 2-месечно предизвестие преди да пристъпим към начисляване на таксата.

6. Това не е стандартна такса. Таксата е изключение и се начислява в случаи, при които не си приемал плащания в продължение на 10 последователни месеца. В такъв случай ще ти изпратим 2-месечно предизвестие преди да пристъпим към начисляване на таксата.

7. Възможно е начисляването на допълнителни такси от мобилния оператор на клиента.


Такси за myPOS карта

Издаването на myPOS Бизнес картата е безплатно и само определени трансакции с нея подлежат на такси.

Такси за обслужване:
Издаване на основна карта Безплатно
Издаване на допълнителна карта (след първата карта) 5.00 EUR
Преиздаване на първа карта (изтекла валидност) Безплатно
Преиздаване на допълнителна карта (изтекла валидност) 5.00 EUR
Преиздаване на неизтекла карта (загубена, открадната или увредена)1 10.00 EUR
Такси за транзакции:
Теглене на BGN в брой от банкомат
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
Теглене на EUR в брой от банкомат
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
Теглене в брoй от банкомат в ЕС
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро 2.00 EUR
> 300.00 Евро 4.00 EUR
Теглене в брой от местен банкомат (Швейцария)
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 EUR 2.00 EUR
> 300.00 EUR 4.00 EUR
Теглене на пари в брой от банкомат2 1.000% + 4.00 EUR
Теглене на BGN в брой от ПОС терминал
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро3 2.00 EUR
> 300.00 Евро3 4.00 EUR
Теглене на EUR в брой от ПОС терминал
(Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на транзакцията)
≤ 300.00 Евро3 2.00 EUR
> 300.00 Евро3 4.00 EUR
Теглене в брой от ПОС терминал3 1.000% + 3.00 EUR, Min. 5.00 EUR
Плащане на ПОС терминал Безплатно
Интернет плащания Безплатно
Проверка на балaнс на банкомат 0.50 EUR
Отказана транзакция на банкомат Безплатно
Такса за сторниране на плащане 15.00 EUR

1. Не се прилага при замяна на дефектна карта по вина на издателя.

2. Теглене на сума в Евро или превалутираната й стойност в деня на трансакцията

3. ПОС операторът може да начислява допълнителни такси.


Услугите на myPOS са специфични за дадена индустрия и държава. Попълнете формата за запитване и екипът на myPOS ще Ви изпрати специална оферта.


Свържи се с нас
Cookie

Избери предпочитанията си за бисквитките

2-3