myPOS блог Съвети

Малки и средни предприятия – определения и характеристики

За да се дефинира значението на малко и средно предприятие, първо е нужно да се разгледа какво представлява бизнеса като цяло. Освен да генерира печалба, основната му цел е да даде израз на човешката смелост и да превърне еднa идея в нещо успешно. 

Когато това ново нещо, което обикновено се нарича продукт, служи не само на производителя си, но и решава проблеми на други хора и те са готови да платят за него, то може да се нарече бизнес. И така, първоначално бизнесът доставя стойност и освен това, допринася за обществото, като създава заетост.

Днес, бизнесът се определя като организация, която се занимава с търговска, промишлена или професионална дейност. А организацията е група от хора, създадена с определена цел. Бизнесът често се ръководи от повече от едно лице.

Нека задълбочим.

Какво е малко и средно предприятие?

Дружествата са класифицирани според размера си в следните категории:

  • Малки предприятия
  • Средни предприятия
  • Големи предприятия

При класификацията се вземат предвид служителите, оборотът и активите на дружеството. От тях, броят на служителите е най-често използваният критерий, въпреки че някои икономисти твърдят, че оборотът е по-подходящ показател за относителния размер на предприятието.

Малките и средни предприятия включват три вида организации: микропредприятия, които имат до 10 служители, малки бизнеси с 10 до 49 души и средни предприятия – с персонал между 50 и 249 души. Организациите, в които работят 250 и повече души, се считат за големи.

Важно е обаче да се спомене, че цифрите в тази статия не са общоприетите отчети на малки и средни предприятия. Различните държави и институции определят различни числа за броя на заетите лица, когато става въпрос за класифициране на дадено предприятие по отношение на неговия размер. И разликата често е огромна. 

Определение на малко и средно предприятие в ЕС

Дефиницията на ЕС за малко и средно предприятие съвпада с тази на Обединеното кралство, но има две разлики. Едната е, че всички суми са в евро. Другата е, че Съюзът има допълнителен критерий за класифициране – балансовата сума. Той показва активите и пасивите на дадено предприятие – какво притежава и какво дължи.

Тази сметка може да се използва като справка за стойността на предприятието към дадена дата. За микропредприятието балансовата сума не трябва да надвишава 2 млн. евро, за малкото – 10 млн. евро, а балансовата сума на средното предприятие трябва да е под 43 млн. евро.

Определение в САЩ

Определението за малко и средно предприятие в САЩ не е толкова строго и ясно. Там за класификацията отговаря Small Business Administration. Тази институция взема предвид фактори като структура на собствеността, брой служители, приходи и отрасъл, когато категоризира бизнеса по размер. Така в категорията може да попадне както дружество с до 500 служители, така и друго с до 1500 служители, в зависимост от отрасъла, в който работи всяко от тях. 

Все пак това, което в Обединеното кралство и ЕС се нарича микробизнес, се признава като такъв и в САЩ, макар че може да се срещне под името SOHO (малък офис/домашен офис).

Примери за малки и средни предприятия

Фризьорът ти, барът и закусвалнята, в които обичаш да прекарваш вечери с приятели, цветарският магазин зад ъгъла, таксиметровата компания, която държиш на бързо набиране, и кварталната химическа чистачка попадат в определението за малко и средно предприятие. 

В категорията може да се включи и верига фитнес центрове с няколко клуба, разпръснати в града, вестник или списание, компания за отдаване на автомобили под наем, консултанти – адвокати, счетоводни фирми и застрахователни експерти.

Малките и средни предприятия съставляват по-голямата част от националната икономика. Процентът им може да варира в зависимост от държавата, но все пак те съставляват повече от 95% от целия частен бизнес. Ето защо те играят значителна роля за растежа на сектора. Те са склонни да създават повече качествени работни места, да бъдат по-иновативни и да се развиват по-бързо от по-големите предприятия.

Как малките и средни предприятия се различават от едноличните търговци

Въпреки че на пръв поглед е трудно да се разграничат малки и средни предприятия от едноличните търговци, те са различни видове юридически лица. Първото е регистрирано дружество, чийто собственик – един или няколко – не е самостоятелно заето лице, а по-скоро служител на дружеството. 

От друга страна, когато човек е регистриран като едноличен търговец, той обикновено работи самостоятелно. Собствениците на малки и средни предприятия обикновено разполагат със служители. Всъщност, освен или вместо да наеме персонал, предприемачът може да наеме самостоятелно заето лице за извършване на определена работа или за по-дълъг период от време.

Предимствата на малките и средни предприятия

Както подсказва определението, тяхната организационна структура улеснява вземането на решения. Хората в екипа обикновено са поканени да участват с принос, докато поради тежките им структури, една идея, идваща от корпоративен служител – колкото и гениална да е тя – може да отнеме месеци, за да бъде реализирана.

Малките и средни предприятия са по-близо до своите клиенти и ги познават от първа ръка. Колкото по-голяма е компанията, толкова повече нейните клиенти се превръщат в числа в електронни таблици.

Как МСП предприятията се различават от едноличните търговци

Собствениците на малки бизнеси познават всички служители и често, на съвсем лично ниво. Това може да помогне за по-добри отношения в екипа. Смята се, че такива компании едва ли могат да си позволят да наемат най-добре образованата работна ръка. И все пак скъпото образование не означава непременно високи постижения, както и липсата на висше образование със сигурност не лишава човека от изключителни умения. Персоналът на малките и средните предприятия е гъвкав, многостранно компетентен и често е движещата сила на растежа на бизнеса.

Смята се, че те се развиват по-бързо от големите фирми, което е още едно тяхно предимство.

Недостатъците

Гъвкавостта на този тип организации може лесно да се превърне в хаос, ако собственикът – или който и да е друг, назначен за ръководител – не притежава силни организационни умения.

Тези предприятия изпитват затруднения при финансирането на своя растеж. Банките не са склонни да поемат рискове, предоставяйки им заеми. Липсата на яснота и единство около тях може да им попречи да получат държавна подкрепа.

Това затруднява популяризирането на малките и средни предприятия пред по-широка аудитория. Те имат по-малка сила при договаряне, така че продуктите и услугите, които трябва да използват, за да функционират, понякога им струват по-скъпо. Следователно за тях е по-трудно да се конкурират с гигантите в бранша, когато става въпрос за ценообразуване.

Изглежда очевидно, че икономическите кризи се понасят по-трудно от малки и средни предприятия. Самият обхват на цялостното бедствие, което може да предизвика сътресения в бизнеса, е по-малък в сравнение с това, което вероятно ще разтревожи едно голямо предприятие.

Рискове

Липсата на средства е опасна за всеки. Това изхвърля малките предприятия от играта. Ето кои са най-честите причини за провала на малкия бизнес.

  • Собственикът на малък бизнес обикновено е страстен професионалист, който познава добре своя бранш. И все пак, въпреки че може да предоставя чудесен продукт или услуга, е възможно  да му липсват знания и опит в други области, които са от решаващо значение за благополучието на предприятието. 
  • Финансите, маркетингът и продажбите са примери за често срещани проблеми, които спъват малките бизнеси. Тъй като придобиването на нови знания отнема време и повече ресурси, собствениците често не могат да си позволят надграждане. И едва ли могат да си позволят да наемат необходимия персонал, който да покрие ограниченията им.
  • Лошото управление е в състояние да предизвика много сътресения в цялостното функциониране на фирмата. А това често означава и лошо планиране. Несъответствията между дългосрочната визия – която често напълно липсва – за посоката, която трябва да следва предприятието, и необходимостта от провеждане на ежедневните му операции са както резултат от горепосочените недостатъци, така и сред причините, поради които малкото или средно предприятие би се провалило.

За финал

Когато става въпрос за малки и средни предприятия, почти всяка страна има свое определение. Понякога разликите между отделните държави са значителни. Освен критериите и числата, по които едно предприятие може да се класифицира като такова, има разнообразие и в съкращенията.

Независимо от различията, съществува всеобщ консенсус по отношение на факта, че тези предприятия представляват основната част от икономиката на дадена страна, осигуряват заетост на огромна част от работната сила и създават иновации.

Disclaimer: Моля, имай предвид, че съдържанието на тази статия и на блога на myPOS като цяло не трябва да се тълкува като правен, паричен, данъчен или какъвто и да е друг вид професионален съвет. Винаги трябва да се консултираш със специалист, преди да предприемеш действия, тъй като особеностите на твоята ситуация могат съществено да се различават от други случаи.

Подобни статии

2-3